Eğitim Kurulu Çalışma ve Görev Talimatı

Açıklama: Ju Jitsu Federasyonu

 Ju Jitsu Federasyonu

 EĞİTİM KURULU ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI

 

1. BÖLÜM  -  GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı, Eğitim Kurulunun oluşumu, işleyişi, görev ve yetkileri ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, Ju Jitsu dalıyla ilişkili antrenör, sporcu, yönetici, hakem, masör, kondisyoner, istatistikçi, menajer, kulüp, ve benzeri spor elemanlarının eğitimi ile Karate ile ilgili kurum ve kuruluşların eğitim çalışmalarını ve Eğitim Kurulu ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu talimat 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ju Jitsu Federasyonu ana tüzüğünün 7. ve 32. Maddelerine dayanarak 15/07/2014 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçe

Genel Müdürlük                  :  Spor Genel Müdürlüğünü,

( TJJF ) Federasyon             :  Türkiye Ju Jitsu Federasyonunu,

Federasyon Başkanı             :  Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu                   :  Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Yönetim Kurulunu,

İl Müdürlüğü                                    :  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

Spor Kulübü                         :  Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş ve Ju Jitsu branşında 

                                                   faaliyet gösteren spor kulübünü,

Kurul                                    :   Eğitim Kurulunu,

Antrenör                               :   Ju Jitsu e branşında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı                             

                                                   ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten veya  

                                                   Ju Jitsu Federasyonundan antrenörlük belgesi almış olan kişiyi

Üniversiteler                          :   Bünyelerinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya dengi 

                                                   okullar bulunduran üniversiteleri,

JJİF                                       :  Uluslararası Ju Jitsu Federasyonunu,  

EJJF                                      : Avrupa Ju Jitsu Federasyonunu,

Vakıf                                     :  Spora destek vermek amacıyla kurulmuş olan vakıfları , 

Dernek                                   : Spora destek vermek amacı ile kurulan dernekleri;  

                                ifade eder.

2. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER

Kurulun Oluşumu

Madde 5- Kurul, Federasyon Başkanı tarafından atanan bir Kurul başkanı ile beraber en az üç üyeden oluşur. Kurul üyeleri, kendi aralarında bir sekreter seçerler. Ayrıca, alt komisyonlar ve eğiticiler kurulu oluşturulabilir.

Eğitim Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler Şunlardır

Madde 6- T.C. vatandaşı olmak,

6.1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, ( En az altı kez milli takım veya kulüpler nezdinde, JJİF ve TJJF’ nin kabul ettiği uluslar arası müsabakalarda antrenörlük yapmış olduğunu belgeleyenlerden tahsil şartı aranmaz).

6.2. 25 yaşından büyük olmak,

6.3. En az üç yıl süreyle antrenörlük yapmış olmak,

6.4. En az 2. Kademe antrenör ve 3. DAN olmak,

6.5. Genel Müdürlük Ceza Kurulundan bir defada altı aydan fazla veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak veya Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Disiplin Kurulundan bir defada iki yıldan fazla veya toplamda üç yıldan fazla ceza almamış olmak

6.6. Görev almasına mani kötü bir hali bulunmamak,

6.7. Temsil ve idarecilik yeteneğine sahip olmak,

 İşbölümü

Madde 7- Kurul başkanı, Kurul ile Federasyon Yönetimi arasındaki ilişkileri de yürütür. Kurul, görev alanlarını dikkate alarak (her kademedeki antrenör ve teknik direktör eğitimi, diğer eğitim faaliyetleri, MEB ile ilişkiler, altyapı eğitimi, sınav komisyonu, program geliştirme vb.) işbölümü yapar ve bazı görevlerini alt komisyonlar eliyle yürütebilir. JJİF ve TJJF’ nin kabul ettiği stillerde seminer ve eğitim verecek kişilerin görevlendirilmesi yapılır.

Görev Süresi ve Üyelikten Düşme

Madde 8- Kurulun görev süresi atanmalarından itibaren yönetim kurulunun görev süresi kadardır.

8.1. Eksilen üyenin yerine Federasyon Başkanının onayı ile yeni üye atanabilir. Federasyon Başkanı gerekli gördüğü hallerde mevcut üyelerde re’ sen değişiklik yapabilir.

8.2. Bir yılda iki defa mazeretsiz olarak toplantılara katılmayan, her ne sebeple olursa olsun yılda 3 olağan kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer. (Üyeliği bu şekilde düşen üyeler, yönetim kurulunun görev süresi doluncaya kadar yeniden Eğitim Kurulu üyeliğine atanamazlar.)

8.3. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usûl izlenerek görevden alınabilir. 

8.4. Federasyon Başkanının herhangi bir sebeple görevden ayrılması durumunda Eğitim Kurulunun görev süresi de sona erer.

Görevler

Madde 9- Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır;

1.1. Ju Jitsu eğitimini geliştirmeye yönelik temel politika ve ilkeleri oluşturmak, projeler geliştirmek ve yıllık eğitim planları ile kısa orta ve uzun vadeli eğitim programları düzenlemek ve denetlemek.

9.2. Her kademede ki antrenör yetiştirme ve belgelendirmeyle ilgili talimatı hazırlamak, antrenörlerin sınıflandırılması ve terfi-tenzil usullerinin belirlenmesi, antrenörlük ile ilgili denklik başvurusunda bulunan yabancı veya yerli kişilerin belgelerinin değerlendirmelerini yapmak ve federasyon yönetim kurulunun onayına sunmak.

9.3. Her kademede ki eğitim programlarını, Ju Jitsu sporunun yarışma sporu olarak ve geleneksel teknik yapısıyla beraber diğer mücadele sporlarından ayrılan pozitif değerlerini vurgulayarak tüm ögeleriyle birlikte eğitim ve öğretim yapısını koruyacak şekilde hazırlamak ve geliştirmek,

9.4. Ju Jitsu ile ilgili tüm tarafları (antrenörler, sporcular, yöneticiler, hakemler, menajerler, masörler, kondisyonerler, kulüpler, dernekler, vakıflar, özel federasyonlar vb.) kapsayacak biçimde, doğrudan ya da işbirliği içinde kurs, seminer, sınav, kongre, sempozyum, konferans, panel, çalıştay ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek veya bu faaliyetleri düzenleyenlere destek vermek, eğitim çalışmalarının açılmasına karar vermek ve içerik metinlerini sağlayarak yönetmek.

9.5. Antrenör kursları için müfredat ve soru hazırlamak, kursları verecek eğitmenleri önceden belirleyerek, yıl içerisinde yapılacak kurs ve seminerlerin hangi konularda ve nasıl verileceğine ilişkin eğitime tabi tutmak, değerlendirme birimi oluşturup kurs hocalarının ve sınav komisyonu üyelerinin görevlendirilmesini yapıp Federasyon yönetim kurulunun onayına sunmak,

9.6. Öğretim materyalleri ( broşür, dergi, kitap, makale, CD, vb.) hazırlamak ve bunları ilgili taraflara yaymak,

9.7. Ju Jitsu alanındaki güncel gelişmeleri izlemek, yabancı yayınları Türkçeye çevirmek ve bunları ilgililere yaymak,

9.8. Eğitim faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

9.9. Eğitim Kurulu alt komisyonlarını belirlemek ve çalışmalarını izlemek,

9.10. Her Kurs ve Seminere en az bir kurs ve seminer yöneticisinin görevlendirilmesi sağlamak,

9.11. Eğitim faaliyetlerinin organizasyonları ile ilgili olarak Spor Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Dernekler, Vakıflar, özel federasyonlar vb. sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

9.12. İlgili kurullarla işbirliği yaparak Federasyonun yıllık faaliyet programının hazırlanmasında yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

9.13. Eğitim amaçlı projeleri geliştirmek için pilot bölgeler oluşturmak ve buralarda seminerler verilmesini sağlamak ve eğitmen görevlendirmeleri yapmak

9.14. Türkiye genelinde kulüpler, bölgeler bazında standart eğitim çalışmalarının hazırlanması için gerekli kurum ve kuruluşlar, kişiler, üniversiteler, dernekler, vakıflar ve resmi-gayri resmi tüm ilgili tüzel kişilikler ile işbirliği yaparak yönetim kuruluna tavsiyede bulunmak. Teknik Kurul ile işbirliği ile Milli Takımlar bazında ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmaları yapmak,

9.15. Masrafları Federasyon, dernek, vakıf veya sponsorlar tarafından karşılanmak üzere, yurtdışı ulusal ve/veya uluslararası eğitim, seminer, kurs, panel ve müsabakalara gözlemci olarak katılacak yabancı dil bilen kişilerin görevlendirilmesini yönetim kuruluna tavsiye etmek.

(9.16. Federasyon Hukuk Kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek,)

9.17. Yıllık Vize Seminerlerinde eğitici olarak görevlendirilenler vize ücretinden muaftır.

9.18. Başkan tarafından verilen görevleri yapmak.

Toplantı Yönetimi

Madde 9- Eğitim Kurulu toplantılarına kurul başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı oturumlara Kurul Sekreteri başkanlık eder. Federasyon Başkanı, gerekli gördüğü hâllerde Kurul toplantılarına katılır ve Kurula başkanlık eder.

Kararların Niteliği                       

Madde 10- Eğitim Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir. Federasyon Başkanı tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

Toplantı Usûl ve Esasları

Madde 11- Eğitim Kurulu 3 ayda bir düzenli olarak toplanır. Ancak, gerektiğinde 5 iş günü öncesinden haber verilmek şartıyla acil toplantı yapılabilir.

11.1. Toplantılardan önce üyelere gündem gönderilir. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir.

11.2. Toplantılarda kararlar katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Katılım nedeniyle salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda oturum başkanının oyu 2 oy sayılır. Eşitlik hallinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

11.3. Kurul, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir, ortak toplantılar organize edebilir, kurul başkanı diğer kurul toplantılarına davet edilmesi durumunda kurulu adına görüş bildirmek üzere katılabilir. Kurul harici toplantıya katılanların oy kullanma hakkı yoktur.

11.4. Kurul, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hâle getirip Eğitim Kurulu defterinde imza altına alarak Federasyon Başkanına sunar.

Alt Komisyon Kurma

Madde 12- Kurul, görev alanına giren konularda Alt Komisyonlar halinde çalışabilir. İlke olarak, Alt Komisyon çalışmaları bir kurul üyesinin başkanlığında yürütülür.  Alt Komisyon raporları, Kurul kararı ile Başkanın onayına sunulur. JJİF ve TJJF’nin kabul ettiği stillerin her birinden sorumlu olmak üzere alt komisyonlar kurulabilir. Bu komisyonlara Eğitim kurulunda görevli veya hariçten stil temsilcilerinden biri kurul kararı ile seçilerek başkanlık eder. Stiller ile ilgili bu komisyonların alacağı kararlar eğitim kurulunun tavsiyesi ve Federasyon Başkanının onayı ile Federasyon faaliyetlerinde bağlayıcılık teşkil eder.

Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

Madde 13-  Her türlü eğitim faaliyeti (Antrenör Yetiştirme Kursları, Gelişim Seminerleri, Karate ile ilgili kurum ve kuruluşların eğitim çalışmaları, antrenör vize sınavları, Konferanslar vb.) Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık planda belirtilen yer ve tarihlerde, ilgili yönetmelik, talimat, eğitim programı ve esaslara uygun olarak düzenlenir.

Faaliyet Yöneticisi Görevlendirme

Madde 14- Her eğitim faaliyeti için, Eğitim Kurulu tarafından en az bir Faaliyet Yöneticisi görevlendirilebilir. Faaliyet Yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

14.1. Faaliyetin başlama tarihinden en az  bir gün önce faaliyet yerinde hazır bulunmak,

14.2. Faaliyet yerinin hazırlanmasını ve faaliyetle ilgili her türlü öğretim materyali, araç ve gerecin temin etmek, faaliyeti düzenli olarak yürütmek, devam cetvellerini tutmak,

14.3. Sınav yapılan faaliyetlerde, sınav için gerekli önlemleri almak ve düzeni sağlamak, sınav komisyonu tutanağını, sınav soncularını sınavdan en geç iki tam iş günü sonrasında almak, kurs notlarını kurs çizelgesine işlemek, kursiyerlerin başvuru evraklarını incelemek ve işleme koymak, kursa başvuruları kabul etmek ve Eğitim Kuruluna teslim etmek,

14.4. Faaliyet hakkında Eğitim Kuruluna rapor sunmak,

14.5. Faaliyet süresince yöneticinin ve faaliyete katılan öğretim elemanlarının günlük harcırah, ders ücretleri, konaklama, yol, yemek masrafları federasyonca karşılanır ve bu iş ve işlemleri faaliyet yöneticisi yerine getirmekle yükümlüdür. 

14.6. Faaliyetle ilişkili olarak Eğitim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Eğiticilerin Görevlendirilmesi:

Madde 15- Her türlü eğitim faaliyetinde görev alacak yurt içi ve yurt dışı eğiticilerin / uzmanların görevlendirilmesi Eğitim Kurulunun önerisi, Federasyon Başkanın onayı ile yapılır. Bu görevlendirmelerde, Karate Antrenörlük Talimat hükümlerine uyulur.

Ücretlendirme:

Madde 16- Aşağıdaki faaliyetlerin ne şekilde ücretlendirileceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir;

16.1. Eğitim faaliyetlerinde görev alacak eğiticilerin / uzmanların ücretleri,

16.2. Eğitim faaliyetlerine katılanların ödeyecekleri katılım ücretleri,

16.3. Faaliyet yöneticilerine ödenecek ücretler.

 

Bütçe:

Madde 17 – Eğitim Kurulunun tüm bu hizmetleri aksatmadan sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için Ju Jitsu Federasyonu Başkanlığı tarafından Eğitim Kurulu Başkanlığına yeterli miktarda bütçe ayrılır.

3. BÖLÜM – DİĞER HÜKÜMLER

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 17-  Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü ve talimatlar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 18- Bu Talimatın yayınlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu konuda yayınladığı talimat ve ekleri yürürlükten kalkar, oluşturulmuş olan komisyonların görevi sona erer.

Yürürlük

Madde 19- Bu talimat, Türkiye Ju Jitsu Federasyonu resmî internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanı yürütür.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1- Bu Talimatın yürürlüğe girmesi ile mevcut Eğitim Kurulu’nun görevi sona erer. Yeni Eğitim Kurulu 15 gün içerisinde bu talimattaki esaslar doğrultusunda Federasyon Başkanı tarafından oluşturulur ve ilk toplantısını oluşturulduğu tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde yapar.