Hakem, Gözlemci, Temsilci, Eğitim Görevlileri İlişkin Talimat

Açıklama: Ju Jitsu Federasyonu

 Ju Jitsu Federasyonu

HAKEM, GÖZKEMCİ, TEMSİLCİ, EĞİTİM GÖREVLİLERİYLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN TALİMAT

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Ju Jitsu Federasyonu’nun düzenlediği ve/veya

izin verdiği İl, Ulusal, Uluslararası yarışma ve turnuvalarda, etkinliklerde görevlendirilen hakem

ve gözlemciler, hakem, gözlemci, eğitimcileri, temsilciler ile yarışmalarda görevlendirilecek

diğer görevlilerin, görev ücreti, ile sporcu, kafile yöneticisi, antrenör, Federasyon kurulları

üyelerine planlı ve gündemli toplantıları için ödenecek, harcırah ve ulaşım ücretlerinin

saptanması, ödeme prensip ve yöntemlerini belirlemektir.

 Kapsam

Madde 2-(1) Bu Talimat hükümleri, Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak

organizasyonlarda kulüp, hakem, gözlemci, eğitimci, temsilci, Federasyon kurulları üyelerini,

yönetici, antrenör ve özel kuruluşlar ile görevli diğer personeli kapsar.

 Dayanak

Madde 3- Bu talimat 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ju Jitsu Federasyonu ana tüzüğünün 7. ve 32. Maddelerine dayanarak 15/07/2014 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu Talimatta geçen,

a)Hakem : Ju Jitsu yarışmalarını belli yazılı kurallara göre yöneten kişiyi,

b)Gözlemci : Ju Jitsu yarışmalarının bir düzen içerisinde oluşup oluşmadığını,

hakemlerin görev bilincini izleyen kişi, kişileri,

c)Eğitim Görevlisi :Hakem ve gözlemcilerin, sporcuların, eğitim gereksinimleri için

açılan kurs ve seminerlerde ders veren kişiyi,

d)Diğer Görevliler : Ju Jitsu organizasyonlarında, etkinliklerinde alt yapı ve

düzenlemeler ile ilgili yapılan görevlendirmeyi,

e)Tazminat : Ju Jitsu yarışmalarında günlük veya saatlik 1 birim görev ücreti

hesaplamasında kullanılan kavramsal değeri,

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 Hakem, Gözlemciler, Temsilciler ve Diğer Görevlilerin Görev Tazminatı

Madde 5-(1) Federasyon faaliyetlerinde görevlendirilen hakem, gözlemci, temsilci ve

diğer görevlilere ödenecek görev tazminatları hesaplama prensipleri doğrultusunda yılda en az

bir kez Yönetim Kurulunca düzenlenerek yürürlüğe girer. 

Eğitim Görevlilerinin Görev Ücretleri

Madde 6-(1) İl, bölgesel veya ulusal düzeyde hakem ve gözlemcilerin eğitimleri ile

hakem ve antrenör yetiştirme kursu için görevlendirilen eğitim görevlilerine ödenecek görev

ücretleri hesaplama prensipleri doğrultusunda yılda en az bir kez Yönetim Kurulunca

düzenlenir. Yönetim kurulu, Talimat kapsamı dışında kalan ek, iyileştirici, ödentileri de, bütçe

olanakları çerçevesinde karar vererek uygulayabilir.

ÜCRETLERE İLİŞKİN TALİMAT 

(2) Bulunduğu il/ilçe sınırları içinde görev yapan eğitim görevlilerine katılımı sağlamak

amacıyla zaruri ulaşım giderleri karşılanır.

 Harcırah

Madde 7-(1) Federasyon faaliyetlerinde görev alacak Hakem, Gözlemci, Temsilci,

Teknik personel ve benzeri personelin ferdi veya kulüp sporcusu ve bunların idarecilerine

harcırah kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır. 

(2) Federasyon faaliyetlerinde görev alacak Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu

Üyeleri, Genel Sekreter, Büro personeli ve diğer kurul üyelerine günün ekonomik şartları

dikkate alınarak her yıl Ocak ayında alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek olan

harcırah ödenir.

Ulaşım Bedeli

Madde 8-(1) Hakem, gözlemci ve eğitim görevlileri ve temsilciler ile yarışmalarda

görevli diğer personelin, Federasyon kurulları üyelerinin gündemli toplantılarında, ulaşım

bedellerinin saptanmasında; tren, otobüs, deniz otobüsü ve uçak ile yapılan yolculukları esas

alınır. Ödemeler gidiş-dönüş olarak hesaplanır.

(2) Ulaşım araçlarına göre yolculukların prensip ve yöntemleri:

a) Uçak ile yapılan yolculuklarda, bilet gidiş-dönüş olarak alınmış ise, biletin fotokopisi

yolcu tarafından imzalanarak Federasyona verilir, aslı ise; yolculuk sona erdikten sonra 48 saat

içinde elden veya posta ile gönderilir.

b) Uçak bileti ücretleri, sınıfına bakılmaksızın, ekonomik sınıf tarifesinden ödenir. Ancak;

temsil hakkı, zorunlu seferlerde ekonomik sınıf koltuk olmaması ve protokol uygulamasının

gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ile ekonomik sınıf uygulamasından belirli

süreli olarak vazgeçilebilir.

c) Karayolu ile yapılan yolculuklarda otobüs, tren, veya diğer toplu taşım araçları için

ödenecek bedel, yarışmaların yapıldığı il/ilçenin belediye başkanlığınca belirlenen iller / ilçeler

arası karayolu yolcu taşıma bedeli kadardır. Bilet ibrazı durumunda bilet üzerindeki tarife

uygulanır. Ancak özel araçla ulaşımın sağlanması Federasyon tarafından onaylanırsa, Türkiye

Ju Jitsu Federasyonu adına otobüs bilet rayici kadar akaryakıt faturası belgelendirilir.

d) Özel yarışmalarda görevlendirilen hakem, gözlemci ve temsilciler için ödenecek

miktarlar bu talimat esaslarınca belirlenen bedellerden az olmamak koşulu ile yapılacak

protokolde yer verilir.

 Yarışmaların Ertelenmesi

Madde 9-(1) Yarışmaların herhangi bir nedenle bir gün sonraya ertelenmesi

durumunda hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilere ilgili maddelerde belirtilen

harcırahlarına ek olarak bir günlük harcırah daha ödenir.

Görev Tazminatı

Madde 10-(1) Federasyon faaliyetlerinde görev alan hakem, gözlemci, temsilcilere

günlük veya saatlik tazminat ödenir.

(2) Federasyon faaliyetlerinde görev alacak mahalli personele günlük veya saatlik

tazminat ödenir.

(3) Federasyon faaliyetlerinde görev alacak Genel Sekreter dahil Federasyon

personeline günlük veya saatlik tazminat ödenir.

(4) Federasyon faaliyetlerinde görev alan mahalli hakemlere katılımlarını sağlamak

amacıyla tazminatları yanında zaruri ulaşım giderleri de ödenir.

Ödenecek görev tazminatları Federasyon Yönetim Kurulunca günün ekonomik şartları

değerlendirilerek her yıl ocak ayı içerisinde belirlenir.

 

İyileştirme Ücretleri

Madde 11-(1) Federasyonda görev yapan Genel Sekreter ve büro personelinin

performansları, verimlilikleri, çalışma saatleri dikkate alınarak günün ekonomik şartlarına göre

Federasyon Yönetim Kurulunca her yıl Ocak ayı içerisinde iyileştirme ücreti belirlenir.  

ÜCRETLERE İLİŞKİN TALİMAT 3

Ödemelerde Kullanılacak Belgeler

Madde 12-(1) Toplu Seyahat Yolluk Bildirimi (EK-1), Banka Hesap Bildirim Cetveli (Ek-

2), Tazminat Ücret Bordrosu(Ek-3), Ders Ücretleri Bordrosu (EK-4) görevlendirilen Federasyon

yetkilileri tarafından düzenlenir. Genel Sekreter’in uygun görüşü ve Federasyon Başkanının

onayı ile tahakkuk gerçekleşir. 

Madde 13 -(1) Bu Talimat ile Talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya ve

uygulama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 Toplu Barınma

Madde 14- Federasyon yarışmalarında toplu barınma olanağı sağlanması durumunda

yarışmalarda görev yapan, hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilerin barınma ve yemek

giderleri Federasyon tarafından karşılanır.

Yürürlük

Madde 15- Bu talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitesinde yayımlandığı

tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 16- Bu Talimat hükümlerini Ju Jitsu Federasyonu Başkanı yürütür.