Kuşak Ve Sınav Talimatı

Açıklama: Ju Jitsu Federasyonu

 Ju Jitsu Federasyonu

JU JİTSU KUŞAK VE DAN SINAV TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 — Bu Talimatın amacı; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, kulüp ve özel spor salonlarının Ju Jitsu branşlarında bu sporu yapanların çalışma seviyelerini belirlemek, kuşak terfileri için gerekli sınavları yapmak, bu sınavları standarda bağlamak ve Ju Jitsu tekniklerinin gelişmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 — Bu Talimat, ülkemizde Ju Jitsu sporu yapan kişilerin beyaz kemer olarak bilinen 6.Kyu derecesinden siyah kemer olarak bilinen 1 inci dan’a  kadar gelebilme ve dan derecelerinde 10 dan’a kadar yükselme şartları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu talimat 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ju Jitsu Federasyonu ana tüzüğünün 7. ve 32. Maddelerine dayanarak 15/07/2014 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 — Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük                    : Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür                         : Spor Genel Müdürünü,

Federasyon                            : Türkiye Ju Jitsu Federasyonunu,

Başkan                                   : Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu                     : Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Yönetim Kurulunu,

İl Müdürlüğü                         : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü                              : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi                            : Ju Jitsu İl Temsilcisini,

JJİF                                         : Uluslararası Ju Jitsu Federasyonu’nu

Sınav                                      : Kuşak dereceleri ve dan sınavlarını,

Sınav Kurulu Üyeleri             : Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilmiş olan teknik seviyesi ve dan derecesi yüksek, aktif antrenörler ile Federasyon kurullarında görevli kişileri,

Gözlemci                                : Federasyonca görevlendirilmiş kişileri,

Sporcu                                                : Lisanslı Ju Jitsu sporcularını,

Kulüp                                     : İl müdürlüğünce tescili yapılmış spor kulüplerini,

Özel Spor Salonları                : İl Müdürlüğünce ruhsat verilmiş özel ve tüzel kişilerce çalıştırılıp yönetilen Ju Jitsu çalışma salonlarını,

Antrenör                                : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslar arası kural ve tekniklere uygun yetiştirmek, müsabakalara hazırlanmaları ve müsabakalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine haiz olan kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 Kuşak Derece Sınavı

MADDE 5 — Kuşak sınav komisyonu üyeleri en az birinci dan ve üstü olmak üzere bir komisyon başkanı ve iki komisyon üyesinden oluşur. Komisyonun sınav yapma yetkisi birinci derece (kahverengi kuşak) ve altıdır.

Kuşak derecelerinin tespitinde uygulanacak temel esaslar şunlardır:

a) Türkiye’de yapılan tüm kuşak sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılamaz. Sınavlarda yalnızca Federasyonca bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar kullanılır.

b) Kuşak dereceleri sınavları en az 1 inci dan kuşak derecesine sahip 1 inci kademe antrenörler tarafından yapılır.

c) Sınavlar yılda üç defa olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılır. Belirtilen bu aylar haricinde yapılan sınavlar geçersiz kabul edilir. Ayrıca sınava girecekler Ek 1 olarak yer alan başvuru formunu kazananlar için ise Ek 2 olarak yer alan kuşak imtihan sonuç listelerini doldurulacaktır.

d) Sınavlar Ju Jitsu sporu yapılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde, kulüp veya özel salonlarda ayrı ayrı yapılabileceği gibi yeknesaklığı sağlama açısından belirli merkezlerde topluca da yapılabilir. Bu durum, o sınav dönemi için il temsilcisi tarafından tüm özel salonlara ve kulüplere duyurulur.

e) Kuşak sınavı yapacak kulüp ve/veya tescilli özel spor salonu sahipleri bir dilekçe ile yukarıda belirtilen aylar için il temsilcisine en az on beş gün önce yazılı olarak başvuruda bulunurlar.

f)İl temsilcisi gerek görürse sınav tarihini en fazla on beş gün erteleyebilir.

g)İl temsilcisi yapılacak kuşak sınavlarına gözlemci gönderebilir. Kuşak sınavları görevli gözlemcinin nezaretinde yapılır. Sınav komisyonu Federasyon tarafından hazırlanan çizelgelere sınavda başarılı olanların adını, soyadını, doğum tarihini, doğum yerini, kuşak derecesini, Federasyon sicil numarasını, lisans sicil numarasını, kulübü ve sınav tarihini kaydeder. Bilgilerin Ju Jitsu kimlik belgesindeki bilgilere uygun olması gereklidir. Kuşak kimlik belgesi ve  kuşak kimlik kartı fotokopisi, kuşak ve dan terfi sınavı başvuru formu  ile sınav sonuç listeleri  komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve tasdik edilmek üzere Federasyona gönderilir. Bu belgelerden birinin eksik olması veya sınav komisyon üyelerinden birinin imzasının eksik olması durumunda listeler tasdik edilmeden iade edilir.

h)Sınavlarda başarılı olanların kimlikleri, sınav listelerinin Federasyonca tasdikinden sonra birinci kuşak derecesine kadar il temsilciliği tarafından, daha üst kuşakların kimlikleri ise, Federasyon tarafından onaylanır. Kuşak sınavları ile ilgili her hangi bir şikayet söz konusu ise şikayet yazılı olarak üç gün içerisinde il temsilcisine yapılır. Şikayet il temsilcisince değerlendirilerek beş gün içinde karara bağlanır.

j)Federasyonca vizesi yapılmayan tescilli salon, kulüp ve diğer kurum antrenörleri kuşak sınavı yapmaya yetkili değillerdir. Eğer sınav yapacak antrenör, vizeli değil ise İl Temsilciliğine müracaat ederek imtihan yapma şartlarını taşıyan vizeli bir antrenörün sınav komisyon başkanı olarak görevlendirilmesi istenebilecektir. Şayet o ilde bu şartları taşıyan antrenör yok ise en yakın ilden sınav yapmak üzere antrenör görevlendirilebilecektir.

Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri

MADDE 6 —Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sınav yapan komisyona karışmayacak ve müdahale etmeyeceklerdir.

b) Kendisi için ayrılan yerde oturacak, sınavın tekniklerinin bu Talimata göre uygulanıp   

uygulanmadığını kontrol edecektir.

c) Sınavın Ju Jitsu prensipleri dahilinde yapılıp yapılmadığını belirleyecektir.

d) Sınavla ilgili gözlemlerini bir rapor halinde İl Temsilciliğine verecektir. Raporda belirtilen bazı aksaklıkların düzeyine göre İl Temsilcisi aşağıda belirtilen şekilde hareket edebilecektir.

           1-Sözlü uyarı,

            2-Yazılı ikaz,

           3-Sınavın iptali,

           4-Ceza kurulana sevk.

Kuşak Dereceleri

MADDE 7 — Kuşak dereceleri şunlardır: Başlangıçtan itibaren;

a) 6 .Kyu beyaz kuşak

b) 5.Kyu sarı kuşak,

c) 4 Kyu turuncu kuşak,

d) 3.Kyu yeşil kuşak, 

e) 2.Kyu mavi kuşak

f) 1.Kyu kahverengi kuşaktır.

İki sınav arasından en az dört ay geçmesi gereklidir.

 5.Kyu Sarı Kuşak Sınavı

MADDE 8 — Beyaz kuşakta yaş şartı yoktur. Dojo kuralları ile ilgili bilgiler temel duruş, yürüyüş, adımlama, düşüş tekniklerini öğrenen ve dört aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam edenlerin katılacağı sarı kuşak 6.kyu sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:

WAZA TEKNİKLERİ

TAI  SABAKİ (Vücut hareketleri)

1)      Ayumi Ashi (Doğal yürüyüş)

2)      Tsuri Ashi (Adım süpürme)

3)      Taisabaki (90 Pivot”) Dönüş

4)      Taisabaki (180 Pivot”)Dönüş

ATE WAZA (Çarpma teknikleri)

1)      Shuto Uchi (Bıçak el)

2)      Tettsui Uchi veya Kentsui Uchi(Çekiç el)

3)      Seiken-Tsuki (Elin ön yüzü, ön iki kemiği ile)

4)      Teisho Uchi (Avuç içi tabanı)

 

GERİ WAZA (Tekme teknikleri)

1)      Mae Geri (Ön tekme)

2)      Yoko Geri (Yan tekme)

 

UKE WAZA (Engelleme teknikleri)

1)      Shuto Uke (Bıçak el bloğu)

2)      Soto Uke (El bileğinin iç kısmı ile blok)

3)      Uchi Uke (El bileğinin dış kısmı ile blok)

 

ATEMİWAZA (Hedefleme teknikleri)

1)      Kyusho  (Vücut baskı noktaları)

2)      Kasumi  (Tapınak nokta)

3)      Hana (Burun)

4)      Mimi (Kulak)

 

KANSETSU WAZA (ortak kilitleme teknikleri)

1)      Ude Gatame  (Kol kilidi)

2)      Ude Garami  (Kol dolaşıklık)

3)      Kote Jime (Bilek kilit baskısı)

4)      Ude Osae (Kola baskı)

 

OSAE WAZA (Holding teknikleri)

1)      Kesa Gatame  (Elbiseli tutuş)

2)      Ushiro Kesa Gatame (Ters elbiseli tutuş)

 

UKEMİ WAZA (Breakfalling düşme teknikleri)

1)      Kobo Ukemi  (Temel geriye düşüş)

2)      Yoko Ukemi  (Temel yana düşüş)

3)      Ma Mawari Ukemi (Dairesl düşüş)

 

NAGE WAZA (Atma teknikleri)

1)      De Ashi Barai  (İlerleyen ayağı süpürme)

2)      O Soto Gari (Büyük dıştan süpürme)

3)      O Goshi  (Büyük kalça süpürme)

4)      O Uchi Gari (Büyük içten süpürüş)

 

GOSHINJITSU (Öz savunma teknikleri)

1)      Tek yumruk (Üst orta, gövdeye)

2)      Tek normal bilek kavraması (2 Türlü)

 

4.Kyu Turuncu Kuşak Sınavı

MADDE 9 — Sarı kuşakta dört aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı turuncu kuşak 4.kyu sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:

WAZA TEKNİKLERİ

WAZE ATE (Çarpıcı teknikler)

5)      Nukite  (Mızrak el)

6)      İppon-Ken Uchi (Bir açık el ile kesme vuruş)

GERİ WAZA (Tekme teknikleri)

1)      Ushiro Geri  (180 derece dönerek topukla vurulan geri tekme)

UKE WAZA (Engelleme teknikleri)

1)      Shuto Uke  (Bıçak el bloğu)

2)      Age Uke (Üst blok)

ATEMİ WAZA (Vital Puan teknikleri)

1)      Hichu  (Nefes borusu)

2)      Kinteki (Kasık)

KANSETSU WAZA (Ortak kilitleme teknikleri)

1)      Waki Gatame (Dirsek kilidi)

2)      O Soto Osae (Majör dış baskı kilidi)

3)      Kote Hineri (Bileği içten kilitleme)

4)      Kote Gaeshi (Bileği dıştan kilitleme)

OSAE WAZA (Tutuş teknikleri)

1)      Kata Gatame (Omuz tutuşu)

2)      Yoko Shiho Gatame (Dört yandan tutuş)

UKEMİ WAZA (Düşüş teknikleri)

1)      Taçhi Ukemi (Ayaktan düşüş)

2)      Önceki tekniklerim geliştirilmesi

NAGE WAZA (Atma teknikleri)

1)      Hiza Gruma (Diz tekerlek atma)

2)      Sasae Tsuri Komi Ashi (Ayakta durarak atma)

3)      Uki Goshi (Ön yüzden atma)

4)      Seoi Nage (Sırttan fırlatma)

5)      Hiki otoshi (Aşağı bastırarak atma)

GOSHINJITSU  (Boğma teknikleri)

1)      ………………… (Önden boğuş)

2)      ………………(Arkadan boğuş)

3)      ………………(Önden ayı sarılması)

4)      ………………(Arkadan ayı sarılması)

 

3.Kyu Yeşil Kuşak Sınavı

MADDE 10 — Turuncu kuşakta dört aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı yeşil kuşak 3.kyu sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:

WAZA TEKNİKLERİ

WAZE ATE (Çarpıcı teknikler)

1)      Uraken Shomen-Uchi  (Yumruk sırtı vuruşu)

2)      Uraken Ucki (Yumruk sırtı ile yan vuruş)

3)      Hiraken-Uchi (Yumruk çekiç vuruşu)

4)      Haito-Uchi (Elin keskin tarafı ile yatay vuruş)

GERİ WAZA (Ayak teknikler)

1)      Kin Geri  (Kadık tekmesi)

2)      Fumi Geri (Tekme kesme)

3)      Mawashi geri (Dairesl tekme)

4)      Uchi Mikazuki Geri (İçe hilal tekme)

UKE WAZA (Ayak teknikler)

1)      Shotei Uke (El tabanı ile blok)

2)      Kake Uke (Kol ile kanca blok)

ATEMİ WAZA (Vital –üst düzey öz teknikler)

1)      Shakutaku (Ön kol sinirleri)

2)      Bani (Göz takibi)

3)      Hiza (Diz tekniği)

4)      Uto (Gözler arası koordinasyon)

5)      Oncie (Çene sinir uçları)

6)      Kasumi (Tapınak)

Öğrenci yukarıdaki hedeflerin her noktasını ve puan alanları içinde uygulamalarını ve doğru yöntemleri öğrenir)

KANSETSU WAZA (Ortak kilitleme teknikler)

1)      Kote Mawashi (Dairesel bilek kilidi)

2)      Kanoa Gaeshi (Bilek kilidi) (Turning leaf)

3)      Te Garami (El ayasından kilitleme)

4)      Ude Henkan Gatame (Kol kanat kilidi)

5)      Yubi Gatame (Parmak kilidi)

6)      Hiji Gatame (Dirsek kilidi)

7)      Soto Ude Gaeshi (Dışarıdan dirsek döndürerek kilitleme)

SHİME WAZA (Boğucu teknikler)

1)      Kata-Juji-Jime (Sho) (Tek yön çapraz kilit)

2)      Oi-Juji-Jime (Sho) (Ters yön çapraz kilit)

OSAE WAZA (Holding teknikler)

1)      Kami Shiho Gataem ( Üst yaka tutuşu)

2)      Kuzure Kesa Gatame (Modifiye eşarp tutuşu)

NAGE WAZA (Atma teknikler)

1)      Ko Soto Gari (Dıştan küçük süpürüş)

2)      Ko Uchi Gari (İçten küçük süpürüş)

3)      Koshi Gruma (Kalça tekerleği)

4)      Tsuri Komi Goshi (Kaldırıp çekerek kalça atışı)

GOSHINJITSU (Öz savunma teknikleri)

1)      Tek çapraz bilek kepçe tekniği

2)      Çift kepçe kol tekniği

3)      Çift bilek kepçe tekniği

4)      Ayı saldırısı (Önden)

5)      Ayı saldırısı (Arkadan)

Öğrenci; hız, güç ve dayanıklılık ile her tür saldırı için kendini savunma tekniğini göstermek ve her tekniğin aşağı blok, kroki durumdan kaçış, atış, tutuş ve kontrol zorunluluklarını gösterecek ve uygulayacaktır.

 

2.Kyu Mavi Kuşak Sınavı

MADDE 11 — Yeşil kuşakta dört aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı mavi kuşak 2.kyu sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:

WAZA TEKNİKLERİ

WAZE ATE (Çarpıcı teknikler)

1)      Waza Ate (Önceki tüm geliştirilmiş teknik yeterlilikleri)

2)      Kumade Uchi (Ayı pençesi)

3)      Ago-Oshi Uchi (Çene üstünden iterek vuruş)

4)      Kubi-Age Uchi (Boyuna bası vuruşu)

 

GERİ WAZA (Tekme teknikler)

1)      Kagato Mawashi Geri (Topukla dairesel tekme)

2)      Fumikomi (Tekmi ile damgalama)

3)      Oi Mawashi Geri (Ters dairesel tekme)

UKE WAZA (Engelleme teknikler)

1)      Uke Waza (Önceki tüm geliştirilmiş teknikler ve yeterlilikleri)

2)      Junji Uke (Açık çift elle çapraz blok)

3)      İppon Kumite (Basit bir adım hamlesi ile yumruk ve tekmeleri engelleme yeteneği)

4)      Osae Uke ( Basarak blok)

 

UKE WAZA (Engelleme teknikler)

1)      Udenarashi (Kol üstü zayıf noktasları)

2)      Mukouzune (Boyun üstü zayıf noktalar) İncik

3)      Tento (Baş ve başın çevresi zayıf noktalar

4)      Suigetsu (Karındaki sinir bölgeleri)

5)      Kin-Teki (Kasın bölgesi zayıf noktası)

6)      Kori (Ayağın üst kısmı)

Öğrenci yukarıdaki hedeflerin her noktasını ve puan alanları içinde uygulamalarını ve doğru yöntemleri öğrenir

 

KANSETSU WAZA (Ortak kilitleme teknikleri)

1)      Uchi Ude Gaeshi (Dirsek döndürerek kilitleme)

2)      Kote Hineri (Bilek büküm kilidi)

3)      Ude Garami (Sho ve Ni) (Dolaşmış kol kilidi)

4)      Juji Gatame (Sho ve Ni) (Çapraz kol kilidi)

5)      Tekubi Osae (Bilek basısı)

6)      Kote Mawashi (Bilek sarma kilidi)

 

SHİME WAZA (Boğma teknikleri)

1)      Nami Juji Jime (Sho) (Normal çapraz kilitleme)

2)      Gyaku Juji Jime (Ni) (Ters çapraz kilitleme)

3)      Kata Juji Jime (Ni) (Omuzdan öapraz kilitleme)

 

OSAE WAZA (Holding teknikleri)

1)      Kuzure Kesa Gatame (Elbisenin değişik yerlerinden tutuş)

2)      Kuzure Kami Shiho Gataem (Sho ve Ni) (Üstten dört köşe tutuş)

 

UKEMİ WAZA (Breakfalling teknikleri)

1)      Zempo Kaiten Ukemi (İleri yuvarlanarak düşüş)

2)      Zempo Tobi Ukemi (İleri sıçrayıp yuvarlanarak düşüş)

 

NAGE WAZA (Atma teknikleri)

1)      Shiho Nage’in (Dört yöne dönerek teknik uygulama)

2)      Okuri Ashi Harai (Ayak süpürmesi ve toplanma)

3)      Tai Otoshi (Vücudu bırakıp atmak)

4)      Harai Goshi (Atın süpürmesi süpürme)

5)      Uchi Mata (Uyluk içinden atma)

6)      Yama Arashi (Dağ fırtınası pozisyonu atmak)

7)      Tenbin Nage’nin (Diresk kilidi ile atmak)

 

GOSHINJITSU   (Öz savunma teknikleri)

1)      Önceki tüm gojhinjitsu tekniklerin geliştirilmiş olması

2)      Künde

3)      Baş kilidi

4)      Saçtan tutma

5)      Osoto Gari (Temel sayaç tekniği ile atmak)

6)      Ogoshi (Temel sayaç tekniği)

7)      Kaishin (Adımla eskiv)

8)      Yoko Furimi (Yan eskiv)

9)      Tek yaka tutarak boğma

10)  Çift yaka tutarak boğma

RANDORİ WAZA

Tamamlayıcı eğitim olarak önerilir (Orta randori becerileri)

1.Kyu Kahverengi Kuşak Sınavı

MADDE 12 — Mavi kuşakta dört aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı kahverengi kuşak 1.kyu sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:

WAZA TEKNİKLERİ

WAZE ATE (Çarpıcı teknikler

Temel kırılma becerilerini gösterme yeteneği, el ve dirsek teknikleri için Waza Ate yapılır. Bu düzeyde doğru “odak” (kime) ve teknik (jutsu) tameshiwari ilgili birincil sorundur

GERİ WAZE (Tekme teknikler

1)      Soto Mikazuki Geri (Dıştan hilal tekme)

2)      Tüm Geri Waza teknikleri ve önceden öğrenilmiş olan ve geliştirilmiş tekniklerin uygulanması

 

UKE WAZA  (Engelleme teknikleri)

1)      Yoko Juji Uke (Yana çapraz el bloğu)

2)      Tüm Uke Waza teknikleri ve önceden öğrenilmiş olan ve geliştirilmiş tekniklerin uygulanması

 

ATEMİ WAZA  (Yüksek puan teknikleri)

1)      İnazuma (Karaciğer)

2)      Tsukikage (Dalak)

3)      Myojo (Karın)

4)      Hichu (Boğaz)Base

5)      Tekubi (Bilek)

6)      Hiji/Empi (Dirsek)

7)      Dokuko (Kulakların alt arka bölümü)

Öğrenci aşağıdaki hedeflerin her noktası ve hedef alanlarının doğru yöntemlerini öğrenir ve uygular.

 

SHİME WAZA  (Boğma teknikleri)

1)      Kata-Juji Jime (San) (Yöntem 3.. Kullanılarak tek çapraz boğma)

2)      Oi-Juji Jime (San) (Yöntem 3.. ters çapraz kilit)

3)      Hadaka Jime (Sho ve Ni) (Yöntem 1..çıplak el boğuşu)

4)      Hadaka Jime (San ve Yon) (Yöntem 3 ve 4. çıplak el boğuşu)

5)      Kataha Jime (Sho ve San) (Yöntem 1,2, ve 3..tek kanat boğuş yöntemleri)

 

OSAE WAZA  (Holding teknikleri)

1)      Kuzuri Yoko Shiho Gatame (Elbiseden değişik tutuş şekilleri)

2)      Tate Shiho Gatame (Sho-Ni) (Üst bölgeden dört köşe tutuşu)

 

KANSETSU WAZA  (Ortak kilitleme teknikleri)

1)      Ude Garami (San ve Yon) (Dolaşmış kol kilidi 3 ve 4 yöntemi)

2)      Juji Gatame (San ve Yon) (Çapraz kol kilidi 3 ve 4 yöntemi)

3)      Hiza Kansetsu Osae (Diz kilidi ve basısı)

4)      Ude Garami (Yon) (Dolaşmış kol kildi 4 yöntemi)

5)      Ude Hara Gatame (Karınla kol kilidi)

UKEMİ WAZA  (Breakfalling teknikleri)

1)      Önceden çalışılmış olan tüm UKEMİ WAZA tekniklerinin ne derece geliştirildiği

2)      UKEMİ WAZA tekniklerini öğretme yeteneğinin ölçümü

 

UKEMİ WAZA  (Breakfalling teknikleri)

1)      Ko Soto Gake (Dıştan küçük çengel)

2)      Tsuri Goshi (Kalçadan kaldırıp çekme

3)      Yoko Otoshi (Yana düşürme)

4)      Ashi Gruma (Bacak çarkı)

5)      Irime Nage (Atış yaparak içe girme)

6)      Hane Goshi (Kalçadan yaylandırma)

7)      Harai Tsuri Komi Ashi (Kaldırıp çekerek ayakla süpürme)

8)      Tomoe Nage (Dairevi atış)

9)      Kata Gruma (Omuz çarkı)

10)  Koshi Nage (Belden atış)

11)  Kaiten Nage (Tekerlek atışı)

 

GOSHİNJITSU (Öz savunma teknikleri)

1)      Önceki tüm Goshinjitsu şartlarının geliştirilmiş olması

2)      Sorimi…Yeteneği göstermek için geriye kaçınma

3)      Hikimi..Göstermek için geriye kaçınma

4)      Mae Geri (Ön tekme)

5)      Yoko Geri (Yan tekme) atlayarak geri çekilme (Tobi sagari göstermek için)

6)      Hiraki Sagari (Sürme Retreat) tekniği göstermek

7)      Mawashi Geri (Kıbaç tekme)

8)      Ushiro Geri (Arkaya tekme)

9)      Club saldırıları 3 çeşit

 

KUMİTE WAZA  

Orta düzeyde kumite (Müsabaka) becerilerinin gösterilmesi (Tamamlayıcı eğitim olarak yapılır)

RANDORİ WAZA  

Orta düzeyde Randori becerilerinin gösterilmesi (Tamamlayıcı eğitim olarak yapılır)

Dan Dereceleri

MADDE 13 — Dan sınav komisyonu üyeleri federasyonun uygun gördüğü dan sahibi kişilerden oluşur. Komisyonun sınav yapma yetkisi 1.dan ve üzeridir.

Dan dereceleri sınavlarında uygulanacak temel esaslar şunlardır:

a) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır. Federasyon uygun gördüğü takdirde; uygun görülen tarihlerde veya Federasyon faaliyetlerinin yapıldığı zamanlarda da sınav yapılabilir.

b) Sınavlarda daha yüksek dan sahibi bulunmadığı durumlarda; alınmak istenen dan derecesine sahip antrenörlerden oluşturulacak kurullar görev yapabilir.

c) Sınavlarda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

d) Siyah Kuşaktan 1.dan sınavına girmek için katılımcının yaşı en az 15 yaş  olması gerekir.

Derece bekleme süresi:

a) 1. Dan dan 2. dan’a  1 yıl.

b) 2. Dan dan 3. dan’a  2 yıl.

c) 3. Dan dan 4. dan’a  3 yıl.

ç) 4. Dan dan 5. dan’a  4 yıl.

d) 5. Dan dan 6. dan’a  5 yıl.

e) 6. Dan dan 7. dan’a  6 yıl.

f) 7. Dan dan 8. dan’a  7 yıl.

g) 8. Dan dan 9. dan’a  8 yıl.

ğ) 9. Dan dan 10. da’a  9 yıl.

a)      SİYAH KUŞAK 1. DAN / DUO-KUMİTE TERFİ SINAVI

MADDE 14 - Kahverengi kuşakta bir yıllık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı siyah kuşak 1.dan sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:

WAZA TEKNİKLERİ

WAZE ATE (Çarpıcı teknikler

1)      WAZA ATE – Çarpıcı teknikler (Önceden öğrenilmiş olan tüm Waze Ate tekniklerinin yapılması)

2)      GERİ WAZA – Tekme teknikleri (Önceden öğrenilmiş olan tüm Geri Waza tekniklerinin yapılması)

3)      UKE WAZA – Engelleme teknikleri (Önceden öğrenilmiş olan tüm Uke Waza tekniklerinin yapılması)

 

ATEMİ WAZA (Üst düzey puan teknikleri)

1)      Önceki tüm Atemi Waza tekniklerinin geliştirilmiş olması ve yapılması

2)      Katsusatsu (Omurga)

3)      Denko (Böbrek)

4)      Bitei (Kuyruk sokumu kemiği)

5)      Kusazuri (Buzağı)

Öğrenci yukarıdaki hedeflerin her noktasını hedef alan çarpıcı ve doğru teknikleri uygalamayı öğrenmiş olur ve yapar.

 

SHİME WAZA (Boğma teknikleri)

1)      Okuri-Eri Jime (Sho ve Ni) (Yaka kilidi yöntemleri 1 ve 2 yöntemi)

2)      Jigoku-Jime (Bir el ile)

3)      Ryote-Jime (İki el ile)

 

OSAE WAZA (Holding teknikleri)

1)      Önceki tüm Osae Waza tekniklerini uygulamak

2)      Tate Shiho Gatame (Üst tutuş ile yöntem 3 uygulanır)

 

KANSETSU WAZA (Ortak kilitleme teknikleri)

1)      Ude Ashi Gatame (Bacak kilitlemeleri)

2)      Tüm Kansetsu Waza atak ve kaçış teknikleri

3)      Kansetsu wazanın öz savunma tekniklerinin tümünü kullanma becerisi

 

NAGE WAZA (Atma teknikleri)

1)      Sumi Gaeshi (Köşede atış teknikleri)

2)      Tani Otoshi (Kilitleme bırakma)

3)      Hane Makikomi (Atışlar tutup çekmeler)

4)      Sukui Nage’nin (Atış ve manevra ile savunma)

5)      Irimi Nage’nin (Atış ve teknik giriş)

 

GOSHİNJITSU (Öz savunma teknikleri)

1)      Önceki tüm Goshinjitsu şartlarının geliştirilmiş olması

2)      Tam-Turn Dodge ..(Yeteneği göstermek için Zen Tenkan)

3)      Half Turn Dodge..(Yeteneği göstermek için Shen Tenkan)

4)      Bıçakla savunma tekniklerinin temel açılımı

5)      İkili saldırgana karşı savunma teknikleri

 

RANDORİ WAZA  

Üst düzeyde Randori becerilerinin gösterilmesi (Tamamlayıcı eğitim olarak yapılır)

 
3- Teorik Sınav: Kyu terfi sınavlarında sorulan tüm isimler, terimler, teknikler-duruşlar-şekiller sorulur. Bir prensip olarak teorik sınav 20 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

 

b)     SİYAH KUŞAK 2. DAN / DUO-KUMİTE TERFİ SINAVI

            1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı)  :

a) Karşılıklı DUO birerli (Kişisel atak-savunma kmbinasyonları)

b) Sporcunun seçeceği bir değişik DUO

c) Komite üyelerinin seçeceği DUO

 

2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular) 

a) Eşli Serbest sparring,1.5 dakika Ju Jitsu müsabaka kuralları ile, başa ve vücuda tam vuruş yapmama sınırlandırması ile kumite (müsabaka) yapılır.

b) DUO: Kişisel savunma, Eşlerin kendi seçecekleri saldırıya karşı kişisel savunma teknikleri 2 dakika

 

c)      SİYAH KUŞAK 3. DAN / DUO-KUMİTE TERFİ SINAVI

            1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) :

b) Sporcunun seçeceği bir değişik DUO

c) Komite üyelerinin seçeceği DUO

 

            2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular) :

a) sparring,1.5 dakika sıçrayarak ayak vuruşları ve el teknikleri kombinasyonu yapılır. Eşin saldırısı tek ve çok el, ayak, yumruk tekniklerinden oluşmalı. Tüm diğer teknikler kullanılabilir.

b) İppon Kımite Kişisel savunma, Eşlerin saldırısına karşı 1.5 dakika savunma teknikleri uygulanır.

c) Jişyu İppon Kumite kişiye karşı vuruşsuz 1.5 dakika sparring 

 
3-  Fiziksel Sınav Kırış Sınavı : Sporcunun seçeceği tek sıçramada 1 ayak ve 1 el tekniği ile kırış
4- Teorik Sınav: tüm tekniklerin isimleri, terimleri, teknikler ve duruşlar sorulur. Bunun yanında müsabaka ve hakemlik kuralları ve düzenlemeleri ile ilgili sorular yer alır. Bir prensip olarak teorik test 35 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

 

d)     SİYAH KUŞAK 4. DAN TERFİ SINAVI

            1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) :

b) Sporcunun seçeceği bir değişik DUO

c) Komite üyelerinin seçeceği DUO

   

           2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular)  :

a): Duo 2 rakibe karşı sparring),1.5 dakika bitirme tekniği ayakta ve yerde kilitleme olmalıdır.

ç) Kişisel savunma: Eş saldırılarına, yumruğa, tutmaya, sarılmaya kilitlemeye karşı serbest savunma hareketleri yapılır.

 
3- Fiziksel Sınav 3 :

a)      Kırış Sınavı: Sporcunun seçeceği 2 değişik kırış sporcu seçer.

4- Teorik Sınav: tüm tekniklerin isimleri, terimleri, teknikler ve duruşlar sorulur. Bunun yanında müsabaka ve hakemlik kuralları ve düzenlemeleri ile ilgili sorular yer alır. Bir prensip olarak teorik test 35 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

 

e)      SİYAH KUŞAK 5. DAN TERFİ SINAVI

            1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) :

b) Sporcunun seçeceği üç değişik DUO

c) Komite üyelerinin seçeceği üç değişik DUO

d) Sopalı saldırıya karşı Duo sistem savunma

 

2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular) : 20 dakika kendi kabiliyetini ortaya koyar, bu arada kırış tekniklerini uygular. Rakibine karşı savunma, kilitleme, aletli saldırılarda kendini koruma tekniklerini gözterir

  3- Teorik Sınav: Gerek görüldüğünde; Ju Jitsu’nun gelişimiyle ilgili veya Ju Jitsu ile ilgili bir konunun en az 10 sayfada / bilgisayar ortamında, yazım ölçülerine uygun (testler içeren) bir tez yazmalıdır. Komite üyelerinin her biri bir not verecek ve tüm notların ortalaması nihai sonuç olacaktır.

f)        SİYAH KUŞAK 6. DAN TERFİ SINAVI

            1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) :

b) Sporcunun seçeceği dört değişik DUO

c) Komite üyelerinin seçeceği dört değişik DUO

d) Sopalı bıçaklı saldırılara karşı Duo sistem savunma

e) Ne Waza sistem kumite

f) Grappling sistem kumite

 

            2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular) :

a)      Kırış Sınavı: Sporcunun seçeceği özel bir teknikle veya güç kırışı yapılır.

3- Teorik Sınav: Gerek görüldüğünde; Teknik Komitenin belirlediği, dan/jinyör terfilerini belirleyen (sorumlu olan) bir konuda gelişim ile ilgili bir tez yazılır. Tez, en az 10 sayfa, bilgisayar ile yazılmış(yazım kurallarına uygun) önceden 2 ay içerisinde Federasyona verilecektir. Dünya Ju Jitsu Federasyonu resmi dillerinden olan İngilizce Tercümesi de yapılacaktır. Federasyon Teknik Komitesi ve Yönetim Kurulu ile birlikte puanlaması yapılacaktır.

g)      SİYAH KUŞAK 7. DAN TERFİ SINAVI

            1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) :

b) Sporcunun seçeceği 6 değişik DUO

c) Komite üyelerinin seçeceği 6 değişik DUO

d) Değişik materyallerle saldırılara karşı Duo sistem savunma

e) Ne Waza sistem kumite

f) Grappling sistem kumite

g) Combat sistem kumite

 

2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular) :  : Kırış Sınavı: Sporcunun seçeceği özel bir teknikle veya güç kırışı yapılır.

3- Teorik Sınav: Gerek görüldüğünde; sporcu, Yönetim Kurulunun ve dan terfilerinden, sorumlu Teknik Komitenin belirleyeceği bir konuda önceden araştırma yapacaktır. Bu araştırma en az 100 iş günü sürmelidir. Araştırmanın başlangıcı terfi sınavından 1 yıl önce olmalıdır. Bu dönemde Federasyon Yönetimi araştırmaya parasal destek verebilir. Araştırmanın sonuçları sınavdan en az 2 ay önce Federasyona İngilizce olarak da yazılıp verilir. Puanlamayı Yönetim Kurulu ve teknik komite birlikte belirler.

h)     SİYAH KUŞAK 8. DAN TERFİ SINAVI

1- Fiziksel sınav 1 (Baraj Sınavı) :

b) DUO sanatının bilinen tüm savunma tekniklerinin rakiplere karşı uygulanması

c) Değişik cisim ve materyallerle saldırılara karşı Duo sistem savunma

e) Ne Waza sistem kumite

f) Grappling sistem kumite

g) Combat sistem kumite

 

2- Fiziksel sınav 2 ( Baraj sınavını geçen sporcular )  :  Kırış sınavı. Sporcunun seçeceği özel bir teknikle veya güç kırışı yapılır.

3- Teorik sınav: Gerek görüldüğünde; Sporcu, Yönetim Kurulunun ve dan terfilerinden, sorumlu Teknik Komitenin belirleyeceği bir konuda önceden araştırma yapılacaktır. Araştırmanın başlangıcı terfi sınavından 1 yıl önce olmalıdır. Bu dönemde Federasyon araştırmaya parasal destek verebilir. Araştırmanın sonuçları sınavdan en az 2 ay önce Federasyona İngilizce veya Almanca olarak da yazılıp verilir. Puanlamayı Yönetim Kurulu ve Teknik Komite birlikte belirler.

i)        SİYAH KUŞAK 9. DAN TERFİ SINAVI

1- Fiziksel sınav 1 (Baraj Sınavı) :

b) DUO sanatının içeriğinde bilinen tüm savunma tekniklerinin rakiplere karşı uygulanması

 

2- Fiziksel sınav 2 ( Baraj sınavını geçen sporcular ) :  Kırış sınavı . Sporcunun seçeceği özel bir teknikle veya güç kırışı yapılır.

3- Teorik sınav: Gerek görüldüğünde; Sporcu, Yönetim Kurulunun ve dan terfilerinden, sorumlu Teknik Komitenin belirleyeceği bir konuda önceden araştırma yapılacaktır. Araştırmanın başlangıcı terfi talimatında belirtilen gün sayısı kadar olmalıdır. Bu dönemde Federasyon araştırmaya parasal destek verebilir. Araştırmanın sonuçları sınavdan önce Federasyona Türkçe/İngilizce olarak da yazılıp verilir. Puanlamayı Yönetim Kurulu ve Teknik Komite birlikte belirler.

h)  10. DAN’A  TERFİ SINAVI :

Sınavla ilgili düzenleme Dünya Ju Jitsu Federasyonu ile yapılacak işbirliği ile belirlenir.

           

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar

MADDE 24 — Bu Talimatta yer almayan hususlarda; JJİF’nin talimatları doğrultusunda Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayından sonra belirlenecek işlem uygulanır.

Yurtdışı Diplomalarının Denklik İşlemi

MADDE 25 —JJİF  tarafından verilen dan dereceleri ile JJİF bağlı üye ülke Federasyonlarından alınan kuşak ve dan derecelerine sahip olan kişilerin Federasyona başvurmaları halinde sahip oldukları dereceleri Federasyon  kurulunun  yapacağı inceleme sonucunda komisyon tarafından teknik kapasiteleri yeterli görülenlerin denklikleri yapılır.

Onursal Danlar ve Denklik İşlemleri

MADDE 26 —  Ju Jitsu sporuna çeşitli kademelerde hizmet ve katkıda bulunan kişilere Yönetim Kurulunun kararı ile Onursal dan derecesi diploması verilebilecektir.

Ücretler

MADDE 27 — Sınav ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

a)      Sınavlara katılan sporcular masraflarını kendileri karşılar.

b)     Sınavla ilgili ücretler her sınav dönemi Yönetim Kurulunca belirlenir.

c)      Federasyonca görevlendirilen sınav kurulu üyelerinin harcırahları harcırah Kanununa göre Federasyonca ödenir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu talimatın yayımlandığı tarihten önce Ju Jitsu çalışması yapılan kulüp, dernek, tescilli özel spor salonları ile Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlükleri bünyesinde yapılan çalışmalarda verilen kuşak dereceleri Türkiye genelinde yapılacak olan denklik sınavlarından sonra başarılı olanlar için geçerli olup, Federasyonca belirlenecek tarihe kadar Federasyona bildirilen bütün kuşak dereceleri denklik sınavlarında komisyon tarafından değerlendirilerek Federasyonca oluşturulacak Denklik Üst Komisyonunun uygunluk görüşünün Yönetim Kurulunun onayından sonra Federasyon kayıtlarına alınır.

Yürürlük

MADDE 28 — Bu talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 29 — Bu Talimat hükümlerini Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanı yürütür.