Organizasyon Kurulu Çalışma ve Görev Talimatı

Açıklama: Ju Jitsu Federasyonu

 Ju Jitsu Federasyonu

ORGANİZASYON KURULU TALİMATI

                         

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

Madde 1- Bu talimatın amacı, ju jitsu yarışmalarında ve diğer federasyon faaliyetlerinde organizasyon açısından uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, resmi ve özel organizasyonlarda yapılması gereken işleri, doğacak anlaşmazlıkların çözümünü, organizasyon kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

Madde 3- Bu talimat 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ju Jitsu Federasyonu ana tüzüğünün 7. ve 32. Maddelerine dayanarak 15/07/2014 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4 - Bu Talimatta geçen;

Genel Müdür                        : Spor Genel müdürünü,

Genel Müdürlük       : Spor Genel müdürlüğünü,

Federasyon                : Türkiye Ju Jitsu Federasyonunu,

Federasyon Başkanı : Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanını

Yönetim Kurulu       : Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Yönetim Kurulunu

İJJF                           : Dünya Ju Jitsu Federasyonunu,

Kurul Başkanı          : T.J.J.F Organizasyon Kurulu Başkanını

Başkan Yardımcısı   : T.J.J.F Organizasyon Kurulu Başkan yardımcısını

Sekreter                     : T.J.J.F Organizasyon Kurulu Sekreterini

EJJF                          : Avrupa Ju Jitsu Federasyonunu,

İJJF                           : Dünya Ju Jitsu Federasyonunu

Kurul                         : T.J.J.F Organizasyon Kurulunu;   ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

                                                     İKİNCİ BÖLÜM

                                         Organizasyon Kurulunun Kuruluşu

Madde 5- Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulur. Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Organizasyon Kurulu direk olarak Federasyon Başkanına bağlıdır. Organizasyon Kurulu Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve yeterli sayıda üyeden oluşur. Kurul Başkanı Federasyon Başkanı tarafından atanır. Başkan Yardımcısı ve sekreteri Kurul Başkanı tarafından belirlenir.  

Organizasyon Kurulunun Görev Süresi

Madde 6- Organizasyon kurulunun görev süresi, Federasyon başkanının görev süresi ile aynıdır. Federasyon başkanının görevden ayrılması ile kurulun görev süresi kendiliğinden sona erer.

Üyelerin görev süreleri aşağıdaki durumlarda sona erer.

a)Üyenin yazılı olarak istifa etmesi.

b)Federasyon Yönetim Kurulunun kararı

c)Federasyon Başkanının görevden ayrılması

d)Bu yönetmeliğin 7. maddesindeki şartlardan birini kaybetmesi. 

Organizasyon Kurulu Üyelerinde aranacak şartlar

Madde 7- Türkiye Ju Jitsu Federasyonunda en az aday hakem olmak. Uluslararası müsabakalar da gerekli hallerde hakem olmayan kişilerde kurul başkanının teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile organizasyon görevlisi olarak görev yapabilirler. Organizasyon kurulu idari olarak federasyon genel sekreterine bağlıdır.

Organizasyon Kurulunun Toplantıları ve kararların alınışı

Madde 8- Organizasyon Kurulu üyeleri gerekli hallerde Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Toplantıya Kurul Başkanı başkanlık eder. Toplantıda karar alınabilmesi için Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreter’ den en az ikisi ile en az iki üyenin bulunması gerekir. Kararlar üye sayısının çoğunluğu ile alınır eğer oylar eşit ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.  

Organizasyon Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

  1. Organizasyon kurulunun yetki ve sorumlulukları içerisinde yer alan konuların düzenli olarak yürütülmesi için işbirliği ve uygulama bütünlüğünü sağlamak.
  2. Gerekli hallerde toplantılara Başkanlık etmek.
  3. Organizasyon kurulu tarafından alınacak kararların Federasyonun ilgili birimlerince yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek,
  4. Bu talimat çerçevesinde kurul üyelerine görev vermek
  5. Federasyon başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek
  6. Organizasyonlarda görev yapacak Organizasyon Hakemlerini belirlemek.

 Organizasyon Kurulu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

  1. Organizasyon kurulu başkanının olmadığı durumlarda bu talimatın başkana verdiği görev ve sorumlulukları üstlenmek
  2. Organizasyon kurulu başkanının verdiği görevleri yerine getirmek.

Organizasyon Kurulu Sekreterinin Görev ve Yetkileri

  1. Organizasyon kurulu sekreter ya görevini sürdürmek, bu görev için gerekli alt yapıyı hazırlamak.
  2. Kurul başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Organizasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 9- Organizasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:

a) Tesis ve üniteleri faaliyetlere hazır hale getirmek. 
b) İdari  hususlar da gerekli hazırlıkları yapmak. 
c) Basın ve yayın kuruluşları ile yakın ilişki kurarak, çalışmalar hakkında bilgi vermek ve basın hizmet ünitelerini hazır hale getirmek. 
d) Görevli federasyon personelinin ve hakemlerin hizmet yerinde bulunmalarını sağlamak.  
e) İdari ve teknik toplantı yerlerini hazırlamak. 
f) Faaliyet için gerekli malzemeleri hazır hale getirmek. 
g) Organizasyonun açılış ve kapanış programlarını hazırlamak, protokol hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesini sağlamak. 
h) Sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak. 
ı) Organizasyonun genel bir değerlendirmesini yaparak, varsa aksaklıkları tespit etmek. 
j) Gerekli haller de değerlendirme raporlarını hazırlamak ve yedi gün içinde Federasyona sunulmak üzere ilgili görevliye vermek.. 
k) Tartı ve kuraların çekilmesi

l) Dan Sınavları ve Seminerler öncesinde ve esnasında gerekli hazırlıkları yapmak.

m) Antrenör ve Hakem vize sınavlarında gerekli hazırlıkları yapmak ve antrenör ile hakemlere Organizasyon Komitesi işleyişi ve Ju Jitsu Federasyonu Organizasyonları hakkında bilgi vermek.

n) Gerekli hallerde önceden faaliyet yapılacak illeri ve müsabaka sahalarını denetlemek, M.H.K ile işbirliği halinde müsabakaların yürütülmesini sağlamak ve federasyona rapor sunmak.

o) Milli Takım Kamp ve Seçmelerinde gerekli hazırlıkların yapılması. 

p) Uluslararası müsabakaların hazırlanması ve bu müsabakalar ile ilgili Federasyon Başkanı tarafından verilen her türlü idari görevin yerine getirilmesi.

r) Yurt içinde yapılması olası uluslararası müsabakaların daha düzgün işlemesi için gerekli hallerde İJJF ve EJJF Organizasyon Kurulu ile görüşmek ve/veya yurt dışındaki uluslar arası seminer ve organizasyonları izleyerek buradaki uygulamaları ülkemize getirmek.  

s) Yurt içerisinde yapılacak uluslararası müsabakalarda tatamide görev almayacak hakemlerin görevlendirmelerini Merkez Hakem Kuruluna bildirmek .

Organizasyon Kurulu Üyelerinin Görevlendirilmesi

Madde10- Faaliyetin durumuna göre gerekli sayıda kurul üyesi Organizasyon Hakemi olarak Kurul Başkanı tarafından belirlenip, Organizasyon Kurulu Karar Defterine işlenir ve Federasyona bildirilir. Lüzumlu hallerde kurul başkanı   Organizasyon Kurulunda olmayan Hakemlerden de o faaliyet için gerekli gördüklerini Organizasyon Hakemi olarak belirleyebilir. Ayrıca uluslararası faaliyetlerde bu Yönetmeliğin 6. maddesinde de belirtildiği üzere Kurul Başkanı Hakem olmayan kişileri de Organizasyon görevlisi olarak görevlendirebilir.

Organizasyon Kurulu Üyelerinin Hakemlik Görevleri

Madde 11- Organizasyon Kurulu Hakemleri Federasyonun Diğer Hakemleri  ile aynı haklara sahiptirler. Görevli oldukları tüm ulusal ve uluslararası müsabakalar da kurul başkanını onayı ile Kurul Hakemleri organizasyonla ilgili görevlerinin yanı sıra müsabaka hakemi olarak da görev yapabilirler. 

Organizasyon Kurulu Üyelerinin Senelik Hakem Vizesi Alması

Madde12- Organizasyon Kurulu Başkanı ve üyeleri de tüm hakemler gibi yıllık vizelerini yaptırmak zorundadırlar. Vizeler den kimlerin muaf olacaklarına Federasyon yönetim kurulu karar verir.

Boşalan Üyeliklere Atama

Madde13- Bir üyenin görev süresinin sona ermesi sonucu boşalan yere kurul başkanı tarafından bir aday gösterilebilir. Yönetim Kurulunun kabulü ve Federasyon Başkanın onayı ile olması durumunda bu kişi organizasyon kurulu üyesi olarak atanır. 

   Yürürlülük

    Madde14 -Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     

   Yürütme

     Madde 15- Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanı yürütür.