Yan Kurulların Oluşumu Talimatı

Açıklama: Ju Jitsu Federasyonu

 Ju Jitsu Federasyonu

FEDERASYON YAN KURULLARININ OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı Türkiye Ju Jitsu Federasyonunun, atama ile göreve gelen Federasyon kurullarının oluşumları ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

            Madde 2- Bu Talimat, atama ile göreve gelecek federasyon kurullarının oluşumları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu talimat 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ju Jitsu Federasyonu ana tüzüğünün 7. ve 32. Maddelerine dayanarak 15/07/2014 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

a)      Genel Müdürlük              : Spor Genel Müdürlüğünü,

b)      Federasyon                       : Türkiye Ju Jitsu Federasyonunu,

c)      Federasyon Başkanı         : Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanını,

d)     Yönetim Kurulu               : Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Yönetim Kurulunu,

e)      Yan Kurullar                    : Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Yan Kurullarını,

f)       Jjif                                     : Uluslararası Ju Jitsu Federasyonunu,

 

 İfade eder

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kurullar

Madde 5-  Federasyonun atama ile göreve gelecek kurulları;

a)  Basın Kurulu,

b)  Dan Kurulu,

c)  Dış İlişkiler Kurulu,

d)  Eğitim Kurulu,

e)  Hukuk Kurulu,

f)   Ju Jitsu Sporunu Araştırma, Geliştirme ve Bilim Kurulu,

g)  Ju Jitsu Spor Eğitim ve Öğretim Kurumları ile ilişkileri Geliştirme Kurulu,

h)   Merkez Hakem Kurulu,

i)   Teknik Kurul,

j)   Organizasyon Kurulu,

k)  Profesyonel Şube İcra Kurulu,

l)   Profesyonel Ju Jitsu Hakem Kurulu,

m) Sağlık Kurulu,

n) Danışma ve Onur Kurulundan ibarettir

Oluşum

Madde 6- Federasyon Kurulları en az üç kişiden oluşur. Kurulun özelliği ve proje üretim gücüne göre üye sayısı artırılabilir. Kurul başkanı ve üyeleri Federasyon Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile göreve atanırlar.           

Organlar

Madde 7- Kurul başkanın ve kurul üyelerinin, başkanlıktan veya kuruldan istifası durumunda yeniden atama yapılır. Kurullar; başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve üyeler, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanırlar.

            Kurullar, ürettikleri projelerin yaşama geçirilmesi ve o projeler için, konu ile ilgili uzmanlık gruplarına federasyonun onayı ile görev verilebilir.

            Federasyon Başkanının teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile; kurulların çalışma disiplinlerinin sağlanması, devamlılığın oluşturulması, eşgüdümün sağlanması amacı ile alanları ve edinimleri doğrultusunda branşlara göre koordinatörleri atayabilir.

 

Üyelerde Aranan Koşullar

Madde 8- Kurul üyelerinde Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmaları ayrıca kurulların uzmanlık ve özelliklerine göre üyelerde ek koşullar da aranabilir.       

Görev Süresi

Madde 9 - Federasyon başkanının görevden ayrılması ile kurulların görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurullar oluşuncaya kadar eski kurullar görevlerine devam ederler. Kurullarda; üyenin istifası, başkanın isteği, özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması durumunda yönetim kurulunun kararı ile üyenin görev süresi sona erer.           

 

Toplantılar ve Kararların Alınışı

Madde 10- Federasyon başkanı,  başkan vekili ve kurul başkanı kurulları her zaman toplantıya çağırabilir.        

            Kurullar olağan toplantılarını ayda en az bir kez yaparlar. Toplantıların gündemi, yeri, tarihi, saati kurul üyelerine önceden yazılı olarak bildirilir.

            Kurullar, Federasyonunun belirlediği herhangi bir yerde toplanabilir. Kurulların gündemli toplantıları için katılan üyelere harcırahları Federasyon tarafından ödenir.

            Kurulların toplantılarına federasyon başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı veya başkanın uygun görmesi ile kurullara başkan vekili başkanlık eder, Federasyon başkan vekilinin toplantıda bulunmaması durumunda kurullara, kurul başkanı başkanlık eder.

            Kurullar üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunluk ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın görüşü yönündeki kararlar geçerli kabul edilir. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

            Federasyon Başkanının veya başkan vekilinin isteği üzerine kurullar gündemin özelliğine göre bazı kurullar ortak gündem ile toplanabilir. Gündeme göre kurul toplantılarına diğer kurulların başkanları veya önerilen üye/üyeleri katılabilir. Toplantılarda alınan kararlar Federasyon tarafından uygulamaya konulur.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Kurullar

Basın Kurulu

Madde 11- Basın Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, basın ve halkla ilişkiler konusunda deneyimli olma koşulu aranır.   

 Basın Kurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a)Basın ve Halkla ilişkileri düzenlemek, Ju Jitsu alanındaki çalışmalar ile elde edilen ulusal ve uluslar arası başarıların tanıtılması yönünde çalışmalar yapmak.

b)Federasyon Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

Dan Kurulu

Madde 12 – Dan Kurulu Üyelerinde  talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Ju Jitsu Spor dalında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak ve en az Siyah Kuşak 2. Dan derecesinde olma koşulu aranır.

 Dan Kurulu Üyelerinin Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

a)Federasyonca düzenlenen dan sınavlarında görevlendirilmeleri durumunda komisyon üyeliği yapmak,

b)Dan sınavına katılacak sporcuların Federasyonca belirlenen kriterlere uyup uymadığını kontrol etmek,

c)Federasyonun diğer  kurullarıyla  müşterek çalışmalar yapmak, dan sınavlarını talimatlara göre yapılmasını sağlamak,

d)Federasyon Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Kurulu

Madde 13- Dış İlişkiler Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında,  Kick Boks Spor dalında yeterli bilgi ve deneyim ile yabancı dil bilme koşulu aranır.

Dış İlişkiler Kurulunun Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

             a)Uluslararası Federasyonun eğitim yayınları, faaliyet programlarını takip etmek, uluslararası kural değişiklikleri ile ilgili tercümeleri yapmak ve Federasyona bildirmek,

 b)Yurtdışında yapılacak uluslararası yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin yazı ve reglamanların takibini yapmak ve Federasyona bildirmek,

            c)Ülkemizde yapılacak olan uluslararası temas, seminer, toplantı ve yarışmaların yazı, reglaman ve davetlerini hazırlamak ve Federasyona iletmek,

             d)Ülkemize gelecek yabancı uzman ve katılımcılara refakat etmek, onlara aydınlatıcı bilgiler vermek.

  e)Federasyon Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

Eğitim  Kurulu

Madde 14- Eğitim Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin yanında, Kick Boks  alanında  bilgi sahibi olma koşulu aranır.

Eğitim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

            a) Kick Boks sporu ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını saptamak,

            b)Sporcu, antrenör, yönetici ve diğer elemanların yetiştirilmesi, geliştirilmesi için eğitim plan ve programları ile öğretim programlarını hazırlamak, bu amaçla; kitap, dergi gibi eğitsel yayımlar ile film v.b. yayınları sağlamak,

            c) Ju Jitsu sporu ile ilgili standart antrenman programını düzenlemek,

            d) Sporcu eğitimleri ve kamplarının programlarını hazırlamak,

            e) İller düzeyinde Ju Jitsu eğitimi ile ilgili olarak antrenör ve diğer elemanların çalışmalarını izlemek, bu çalışmaları rapor halinde federasyona sunmak,

            f) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

Hukuk Kurulu

Madde 15- Hukuk Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, hukuk eğitimi almış olması, Hukuk fakültesi mezunu olmayanlarda ise spor alanında ihtisas sahibi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunları arasında yüksek lisans/doktora yapmış olma koşulları aranır.

            Hukuk Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

            a) Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu ile diğer kurullardan verilecek hukuki konular üzerinde görüş bildirmek,

            b) Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak açılabilecek hukuk davaları ve diğer davalarda federasyonun hak ve çıkarlarını korumak,

            c) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

Ju Jitsu Sporunu Araştırma,  Geliştirme ve Bilim Kurulu

Madde 16-   Ju Jitsu Sporunu Araştırma, Geliştirme ve Bilim  Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Ju Jitsu Spor dalında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunlarının ise  yüksek lisans/doktora yapmış olma koşulu aranır. 

Ju Jitsu Sporunu Araştırma, Geliştirme ve Bilim  Kurulu Üyelerinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları;

            a) Ju Jitsu’nun ulusal ve uluslararası düzeyde gelişip yaygınlaşmasını sağlamak, ilgili kurullarla işbirliği yaparak projeleri üretmek ve bunları hayata geçirmek,        

b)Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Ju Jitsu Spor Eğitim ve Öğretim Kurumları ile İlişkileri Geliştirme Kurulu

Madde 17- Ju Jitsu Spor Eğitim ve Öğretim Kurumları ile İlişkileri Geliştirme Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Ju Jitsu Spor dalında yeterli bilgi ve deneyime sahip olma koşulu aranır.

Ju Jitsu Spor Eğitim ve Öğretim Kurumları ile İlişkileri Geliştirme Kurulu üyelerinin Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

a) Ju Jitsu Sporunun tüm okullara yayılması, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında ders programına alınması için çalışmalar yapmak,

            b) Ju Jitsu sporunun İlköğretim, lise ve dengi okullara girebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalarda bulunmak, Eğitim Kurulu ve diğer kurullar ile müşterek çalışmalar yaparak projeler üretmek.

             c)Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Merkez Hakem Kurulu

Madde 18- Merkez Hakem Kurulu üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Ulusal veya Uluslararası Hakem olma koşulu aranır.

             Merkez Hakem Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a)      Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

b)      Jjif tarafından düzenlenen uluslararası hakem kurs ve seminerlerine katılacak hakemleri belirlemek,

c)      Jjif ’nin hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişikliğin yorumlarını yapmak, tercümeleri yaptırmak, bu değişikliklerin hızlı bir şekilde hakemlere duyurulmasını sağlamak,

d)     Sınav ve adaylık dönemlerinde başarılı olan hakem adaylarını tespit ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

e)      Federasyonun yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda görevlendireceği hakemler ile illerin, kulüplerin veya özel kuruluşların yurtiçi ve yurt dışında yapacakları müsabakaların hakemlerini belirlemek,

f)       Başarılı görülen ulusal hakemlerden, özellik ve nitelikleri uygun olanları belirleyerek uluslararası hakem olabilmeleri için gerekli işlemleri yapmak,

g)      Hakemlerin sicil dosyalarını tutmak, hakem bilgi formu hazırlamak,

h)      Hakemlerin müsabakalarda giyecekleri kıyafetleri belirlemek,

i)        Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemci ve/veya ring sorumluları vasıtasıyla denetlemek ve bunların verdiği raporlara göre değerlendirme yapmak,

j)        Hakemlerin yönettikleri müsabakalardaki yanlışlıkları düzeltmek, kurallar hakkında telkin ve önerilerde bulunmak,

k)      Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Disiplin Talimatına göre suç sayılan davranışta bulunan hakemler hakkında inceleme yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirmek,

l)        Gerek görüldüğünde ring sorumlularının merkez hakem kurulu üyelerinden oluşmasını sağlamak, yapılan müsabakalarda yeterli sayıda merkez hakem kurulu üyelerinin olmadığı durumlarda, ring sorumlularının uluslararası veya ulusal hakemlerin arasından tespitini yapmak ve görevlendirmek,

m)    İllerden gelen kurs isteklerini inceleyerek, uygun bulunacak yerlerde kurs açmak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

n)      Hakem kurs ve seminerlerinde, yabancı öğretici hakem ve gözlemciye ihtiyaç duyulması halinde Federasyona telkinde bulunmak,

o)      İl hakem kurullarının toplantılarına katılıp çalışmalarını denetlemek, aksaklıkları belirleyerek giderilmesini sağlamak,

p)      Hakemlerin terfilerini yapmak ve onaylamak.

r)       Federasyon Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Organizasyon Kurulu

Madde 19- Organizasyon Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Organizasyon konusunda deneyimli olmak,

Organizasyon Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

             a)Federasyonun ulusal ve uluslararası yarışmaların organizasyonu için yarışmalar öncesi ve sonrasında yapılması gereken hususları tespit ederek bu konularda görüşmeler yapmak,

             b)Federasyon Yan Kurul Başkanları ile gerekli koordinasyon ve iletişimi sağlayarak yarışmaların organizasyon yönünden istenen amaca ulaşmasını sağlamak,

             c)Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

Danışma ve Onur Kurulu

Madde 20- Danışma ve Onur Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında,  Ju Jitsu alanında ihtisas sahibi ve Türk Ju Jitsu’na en üst düzeyde hizmet etmiş, Ju Jitsu’ya emeği geçmiş olma koşulu aranır.            

Kurul onursal bir kurul olup kurulların çalışmalarına geçmiş uygulamalar ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası konular hakkında danışmanlık yapar.

Profesyonel Şube İcra Kurulu

Madde 21- Profesyonel Şube İcra Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Profesyonel  Ju Jitsu spor dalında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

Profesyonel Şube İcra Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a)Yurt içinde yapılacak Profesyonel Ju Jitsu Müsabakalarının talimatlara göre yapılmasını sağlamak,

b)Yapılacak profesyonel müsabakalar hakkında diğer kurul üyeleriyle iletişim kurmak,

            c)Yurtdışında unvan sahibi sporcularla iletişim kurarak Ülkemizde Profesyonel Ju Jitsu müsabakaları düzenlemek,

d) Yurtdışında yapılacak uluslararası yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin yazı ve reglamanların takibini yapmak ve Federasyona bildirmek,

            e) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Profesyonel Ju jitsu Hakem Kurulu

Madde 22 - Profesyonel Ju Jitsu Hakem Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, A Klasman Hakem veya Uluslararası Hakem olma koşulu aranır.

Profesyonel Ju Jitsu Hakem Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a)      Federasyon tarafından düzenlenen özel ve resmi Profesyonel Ju Jitsu müsabakalarında görev yapacak hakemleri atamak,

b)      Ju Jitsu tarafından açıklanan Profesyonel Ju Jitsu müsabaka ve hakem kuralları ile ilgili her türlü değişikliği ve açıklamayı zamanında hakemlere bildirmek,

c)      Profesyonel Ju Jitsu hakemlerinin müsabaka yönetimlerini değerlendirmek,

d)     Hakemlerin istek ve şikâyetlerini inceleyerek cevaplandırmak,

e)      Hakemlerden durumu uygun olanların bu talimat hükümleri çerçevesinde bir üst klasmana yükselmelerine karar vermek,

f)       Hakemlerin maç yönetimlerinde görülen noksanlıklarla ilgili olarak eğitici nitelikte sözlü ve yazılı değerlendirmelerde bulunmak,

g)      Hakemlerin belirlenen tek tip kıyafetle müsabaka yönetilmesini sağlamak,

h)      Hakemlerin müsabaka yönetimi dışında kalan genel durumları ve tutumları ile yakından ilgilenmek,

i)        Disiplin ve Ceza Talimatına göre suç sayılan bir fiili işleyen hakem, antrenör, sporcu temsilcisi (menajer), sporcular ve diğer görevliler hakkında soruşturma yapmak, gerektiği takdirde usulüne uygun olarak Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona teklifte bulunmak,

j)        Hakem seminerleri ve hakem kursları düzenlemek,

k)      Gerektiğinde uluslararası seviyede kurs ve geliştirme seminerleri açılmasını ve yabancı eğitimci çağırılmasını, yabancı ülkelerde açılan geliştirme seminerlerine hakem ve hakem eğitimcileri gönderilmesini Federasyona sunmak,

l)        Müsabaka sırasında oyun kurallarıyla ilgili olarak çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek,

m)    Hakem kriterlerini belirlemek, Hakem Bilgi Formunu düzenleyerek her hakeme ait özlük işleri ile ilgili bilgileri içeren dosya tutmak,

             n)   Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Sağlık Kurulu

Madde 23- Sağlık Kurulu üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, tıp doktoru veya psikolojik danışman veya eğitim danışmanı olma özellikleri aranır.

 Sağlık Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

            a) Sporcu, antrenör ve hakemlerin sağlık kartlarını düzenler ve bunu bir sisteme bağlamak,

            b) Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

            c) Sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programlar hazırlamak,

            d) Sporcuların yarışmalarda karşılaşabilecekleri psikolojik problemler karşısında danışmanlık yapmak,

            e) Uluslararası faaliyetlere katılacak milli sporcuların doping analizlerini takip etmek,

            f)Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

Teknik Kurul

Madde 24- Teknik Kurul üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde aranılan özelliklerin yanında,  en az 1. kademe antrenör belgesi ile Siyah Kuşak 2. Dan belgesine sahip olma koşulu aranır.

            Teknik Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

            a) Ju Jitsu Sporu ile ilgili teknik konularda iletişimlerde bulunur,

            b) Ju Jitsu yarışmaları ile ilgili olarak federasyonun yıllık faaliyet programını hazırlayarak federasyona önermek,

            d) Milli takımlara seçilecek sporcuları tespit etmek,

            f) Ulusal ve ülkemizde yapılan uluslararası yarışmalar için organizasyon altyapısını hazırlamak,

            g) Ju Jitsu sporunda kullanılan malzeme araç ve gereçleri ile ilgili yenilikleri izlemek ve   federasyona öneride bulunmak,

            h)Teknik Kurul, görevlerini yerine getirirken; ilgili dokümanlara bağlı kalarak hizmetin aksamaması ve bir düzene dayanması amacı ile ek önlemler almak,

ı) Teknik Kurul müsabaka sırasında sporcuların performansını ve teknik yönlerini takip ederek durumlarını not almak, 

            j) Ju Jitsu yarışma kurallarının ülkemizde daha  sistemli ve düzenli olması için jjif uygulamalarını izlemek, değişiklikleri uyarlamak, yazılı metin haline getirerek  federasyona bildirmek,

            k) Türkiye şampiyonalarının statülerini belirlemek ve federasyona önermek,

            l) Organizasyonların alt yapı hazırlıkları için keşif yaparak, verileri projeye dönüştürmek,

            m) İl temsilciliklerinin görevleri arasında bulunan teknik kurul ile ilgili konuları izlemek,

            n)Federasyon Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yeni Oluşturulacak Kurullar

Madde 25- Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bu kurullara eklemeler yapılabilir. Talimatın ana fikrine ve ruhuna uygun görev ve yetkilendirme yapılır.

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 26- Bu Talimatta yer almayan hususlarda, düzenleme yapmaya Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.
 

Yürürlük
Madde 26-
Bu Talimat Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, Spor Genel  Müdürlüğü ve Türkiye Ju Jitsu Federasyonunun internet  sayfalarında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer

Yürütme
Madde 27
-  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanı yürütür.