Antrenör Eğitim Talimatı

Açıklama: Ju Jitsu Federasyonu

 Ju Jitsu Federasyonu

ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

Madde 1-       Bu Talimatın amacı; sporcuların yetiştirilmelerinde spor dalları itibariyle görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-       Bu Talimat;  Ju Jitsu spor dalında antrenör eğitimi programları ile bu programların uygulama, esas ve usullerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3-- Bu talimat 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ju Jitsu Federasyonu ana tüzüğünün 7. ve 32. Maddelerine dayanarak 15/07/2014 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-Bu Talimatta geçen;

Federasyon                           : Ju Jitsu Federasyonunu,

Federasyon Başkanı             : Ju Jitsu Federasyonu Yönetim Kurlu Başkanını,

Yönetim Kurulu                   : Ju Jitsu Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Eğitim Kurulu                      : Ju Jitsu federasyonu Eğitim Kurulu’nu

 

Antrenör                               : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Ju Jitsu Federasyonundan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,                                           

 

Eğitim Programı                   : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri,

 

Bilimsel Spor Aktivitesi        : Kongre, seminer, kurs, sempozyum ve benzerlerini,

İfade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Kurs Düzenleme

Madde 5-       Antrenör eğitim kursları, Federasyonun Ju Jitsu sporu ile ilgilenen kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Ju Jitsu Federasyonu tarafından  düzenlenir.

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 6-       ( l ) Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporculardan tahsil şartı aranmaz. Branşta en az Siyah Kuşak 2. Dan derecesine sahip olanlar tahsil şartı aranmaksızın sadece 1 ve 2.Kademe Antrenör Kursuna, Siyah Kuşak 3. Dan derecesine sahip olanlar tahsil şartı aranmaksızın 1. 2 ve 3.Kademe Antrenör Kursuna, Siyah Kuşak 4. Dan derecesine sahip olanlar ise yine tahsil şartı aranmaksızın 1.2.3 ve 4.Kademe Antrenör Kursuna katılabilirler)

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.

c)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,

d)En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

e)En az Siyah kuşak 1.dan derecesine sahip olmak,

f)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

( 2 )Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebidir.

 ( 3 )Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan (Ek-1) de belirtilen belgeler istenir.

 

Antrenör Sınıflandırılması

Madde 7-       Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a)  I. Kademe ,           (Yardımcı Antrenör)

b) II. Kademe,                       (Antrenör)

c)III. Kademe,                       (Kıdemli Antrenör)

d)IV. Kademe,           (Baş Antrenör)

e) V. Kademe,                        (Teknik Direktör)

           

Görev Alanları

Madde 8-       Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;

a)I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,

b)II. Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde,

c)III. Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde,

d)IV. Kademe (Baş antrenör): Bütün kategoriler ve milli takımlarda.

e)V. Kademe (Teknik Direktör): Bütün kategoriler ve milli takımlarda.

 

 

 

 

Üst Düzey Antrenör IV. ve V. Kademe Antrenörlerdir. Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. Ju Jitsu sporunda üst kademe antrenörün bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.

 

Eğitim Kademeleri

Madde 9-       Antrenör eğitim kursları Ju Jitsu için  (V) kademede yapılır.

a) I.Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.

b) II. Kademe (Antrenör): I. Kademe yardımcı antrenör lisansına sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 1gelişim semineri görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 1 gelişim semineri görmüş veya en az 1 yıl vizeli sayılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

d) IV. Kademe (Baş antrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 2 gelişim semineri görmüş veya en az 2 yıl vizeli sayılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

e) V. Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu kademede en az 3 gelişim semineri görmüş veya en az 3 yıl vizeli sayılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

 

Antrenör Eğitim Programı

Madde 10-     Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (Ek-2) de gösterilmiştir.

Gerekli hallerde Federasyon ders saatleri ve / veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

                                                                                    

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Madde 11-     Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

a)Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları tercihen yüksek  öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Federasyonca görevlendirilir.

b)Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı ünvanına sahip olanlar ile IV. Kademe (Baş antrenör) veya V.Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından federasyonca seçilir.

Ancak, IV. Kademe (Baş antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör)  antrenör belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda federasyonca bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.

Federasyonca özel eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Federasyonca yapılır.

 

Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma

Madde 12-     Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya Ju Jitsu dalında öğretim elemanı görevlendirilebilir.

 

 

Gelişim Semineri

Madde 13-     Federasyon her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ek olarak antrenörlerin branşdaki gelişmeleri yakından takip etmelerini, kendilerinin gelişime uyumlarını sağlamak amacıyla antrenör gelişim seminerleri düzenler.

 

 

 

 

Antrenör Belgesi Verilmesi

 Madde 14-    Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Belge Düzenleyici, Genel Sekreter veya As Başkan, Başkan Vekili ve Federasyon Başkanı imzasını taşıyan Antrenör Belgesi verilir.

 

Lisans Verilmesi

Madde 15-     Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla Federasyonca lisans verilir. Lisanslar her yıl federasyonca vize edilir. Vize işlemlerinde bilgi formu ile (Ek-3)  Antrenör bilgileri güncellenir.

               

Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

Madde 16-     ( l ) Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Federasyon Yönetim Kurulunca süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu Talimatın 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları ilgili Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile geçersiz sayılır.

( 2 )En az üç yıl üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından askıya alınır. Bu durumda olan antrenörlere, Federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında bulundukları kademeden yeniden lisans çıkartılır.

( 3 )Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve  milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyon Yönetim Kurulunca askıya alınır. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

 

Sınav  ve Değerlendirme

Madde 17-     Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

a)Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

b)Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.

c)Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

 

d)IV. Kademe (Baş Antrenör) ve V.Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler Ju Jitsu branşında hazırlayacakları en az 4000 kelimeden oluşacak kurs bitirme projelerini programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Madde 18-     Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde  itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) federasyona yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde federasyonca sonuçlandırılır.

 

 

 

 

Devam Zorunluluğu

Madde 19-     Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin  kursla ilişkileri kesilir.

Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

 

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar

Madde 20-     ( 1 ) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan Ju Jitsu branşında ders aldığı öğretim elamanının yardımcı antrenör üstünde bir antrenör belgesine sahip olduğunu belgeleyenlere,

a)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan, Ju Jitsu spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak Ju Jitsu spor dalında seçmeli olarak eğitim aldıklarını belgeleyenlere  I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör belgesi,

b)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri Ju Jitsu spor dalındaki ihtisaslarıyla ilgili olarak durumlarını belgelemeleri halinde II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi,

c)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi verilir. 

( 2 ) Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların öğrenim denkliği yüksek öğretim kurumu tarafından kabul edilen ve Ju Jitsu spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Federasyonca oluşturulacak Denklik Komisyonu Kararının Federasyon Yönetim Kurulunun onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan antrenör belgesi verilir.

 ( 3 ) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bölümlerinden öğretim elemanı olarak görev yapan kişilere, durumlarını belgelemek kaydıyla ilgili bölümlerden mezun olan öğrencilere verilen antrenörlük belgesinin bir üst kademesi verilir.

 

Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 21-     I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;

a)Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

b)Kademeler itibariyle başka bir antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki  Ju Jitsu dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

c) İlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında beş yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.

d)  I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

 

 

Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 22-     Ju Jitsu spor dalında federasyon tarafından açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve  hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

      

 

 

Yurt Dışından Alınan Antrenörlük  Belgelerinin Denkliği

 Madde 23-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup, ülkemizde antrenörlük görevi yapan kişilerin başvurmaları halinde Yurt dışından alınan belgelerin bu talimatta belirtilen kademelere göre denkliği; Bu talimatın 10.maddesindeki eğitim programı esas alınarak Federasyon Yönetim Kurulunun uygunluk görüşü ile birlikte oluşturulacak Denklik Komisyonunca değerlendirilerek durumuna uygun antrenör belgesi verilir.

 

Uluslararası Antrenör Semineri

Madde 24-     Federasyonun koordinasyonu ve işbirliği ile uluslararası antrenör seminerleri düzenlenebilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Uluslararası Müsabakalarda Dereceye Giren Sporcular ile Görev Alan Antrenörler

Madde 25-     Takım ve/veya ferdi müsabakalarda;

a) Olimpiyatlarda birinci olan sporcular en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla I., II., III. ve IV. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna,

b) Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile büyükler dünya Ju Jitsu şampiyonasında ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, Ju Jitsu branşında I., II.  ve III. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna,

c) Büyükler dünya Ju Jitsu şampiyonası, ordular arası Ju Jitsu dünya şampiyonası, büyükler Ju Jitsu dünya kupası, Akdeniz oyunları, büyükler Avrupa Ju Jitsu şampiyonası ve dünya üniversitelerarası spor oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular I. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna katılırlar. 

 

Ayrıca; Olimpiyat şampiyonalarında görev alan, takımı ve / veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler ile büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler III. ve IV. kademe antrenör kurslarından muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler, V. kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.

 

Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları, ordular arası dünya şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör kursuna katılırlar.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu Talimatın 9 uncu maddesinde yer alan seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 26-     Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Federasyon Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda sağlanır.

 

Geçici Madde 1- Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu hakları saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu talimata göre sınıflandırılması, denklik koşulları, prosedürü uyarınca Federasyonca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Federasyon Yönetim Kurulu onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir. 

 

Ek Madde 1- Antrenör kurslarına gireceklerde aranan gelişim seminerine katılma şartının Federasyonca yeteri kadar gelişim seminerlerinin düzenlenmediği durumlarda aranmaz

 

Ek Madde 2- Antrenör Kursuna katılacaklar üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge istenmez.

 

Ek Madde 3-Büyükler Ju Jitsu Dünya Şampiyonasında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcuların 3. -  4. Ve 5. Kademe Antrenör Kursuna, Büyükler Ju Jitsu Dünya Şampiyonası ve Avrupa Ju Jitsu Şampiyonasında ilk üç dereceye giren sporcuların 1. ve 2. Kademe Antrenör Kursuna katılmaları durumunda Dan şartı aranmaz.

 

Yürürlük

 Madde           27 – Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyon internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde            28-Bu Talimat hükümlerini Ju Jitsu Federasyonu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

TÜRKİYE JU JİTSU FEDERASYONU

ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

                                                                                                                                            

 

 

 

 

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA

KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

 

 

1-      Dilekçe (açık adresli)

2-      Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için  kurum onaylı)

3-      Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı,

4-      Kurs katılım ücreti dekontu,

5-      Adli sicil belgesi,

6-      Sağlık raporu (sağlık ocaklarından),

7-      6 adet Fotoğraf

8-      Nüfus cüzdanı sureti (muhtarlık, noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı),

9-      Milli sporcular için Millilik Belgesi,

10-  Siyah Kuşak Birinci veya daha üst derece dan belgesi,

11-  Gelişim seminerlerine katıldığına veya istenilen sayıda vizeli olduğuna dair belge yada resmi yazı,

12-  Kimlik kartı ve kimlik belgesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

JU JİTSU ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI

 

DERSİN ADI

I.

KADEME

II.

KADEME

III.

KADEME

IV.

KADEME

V.

KADEME

A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SPOR ANATOMİSİ

4

6

6

-

-

SPOR FİZYOLOJİSİ

4

8

6

20 (Z)

-

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

14

16

20 (Z)

-

SPOR VE BESLENME

4

4

4

-

-

SPOR SOSYOLOJİSİ

-

4

4

-

-

SPOR PSİKOLOJİSİ

4

6

8

10 (Z)

10 (Z)

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2

2

5 (Z)

5 (Z)

5 (Z)

SPORCU SAĞLIĞI

4

4

2

-

-

BİOMEKANİK

-

-

4

10 (S)

10 (S)

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

4

4

-

-

-

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ

-

-

4

10 (S)

-

BECERİ ÖĞRENİMİ

4

4

4

2(Z)

-

PSİKOMOTOR GELİŞİM

6

8

-

-

-

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ

-

-

-

-

10 (S)

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2

2

-

-

-

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ

-

-

-

10 (S)

-

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ

-

-

-

-

10 (S)

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ”1 “

2

-

-

10 (S)

10 (S)

MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK

-

-

-

10 (S)

-

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME

-

-

-

10 (S)

-

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM

-

-

-

10 (S)

10 (S)

SPOR PAZARLAMASI

-

-

-

-

10 (S)

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

10 (S)

-

 

B.ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

 

 

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE PROGRAMLANMASI

 

-

 

-

 

-

 

20 (Z)

 

-

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI

 -

 -

 -

 -

10 (S)

MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ

 -

 -

 -

 -

10 (S)

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE GELİŞMELER

 -

 -

 -

 -

10 (Z)

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ

 10

 10

 12

 20 (Z)

20 (Z)

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

 -

 4

 -

 -

 -

SPOR DALI OYUN KURALLARI

 4

 -

 -

 -

 -

SPOR DALI TEKNİK TAKTİK

 32

 50

 50

 -

 -

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN

 -

 -

 -

 -

20 (Z)

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN

-

 -

 -

 -

30 (Z)

ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK

 -

 -

 -

 60 (Z)

 -

KURS BİTİRME PROJESİ

-

-

-

     P

 

     P

 

 

 

Kurslar başlamadan önce Federasyon IV. ve V. Kademede yer alan seçmeli derslerden en az 4 tanesi belirler. NOT: (Z)=ZORUNLU DERSLER              (S)=SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

EK - 3

T Ü R K İ Y E  JU JİTSU  F E D E R A S Y O N U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JU JİTSU ANTRENÖR BİLGİ FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

T.J.J.F. Antrenör sicil No:

Bu bölümü boş bırakınız

Soyadı, Adı

 

İl / İlçe

 

İl Kodu

 

Kategori

Yardımcı Antrenör

Antrenör

Kıdemli Antrenör

Baş Antrenör

Teknik Direktör

Lisans No

Lisans Tescil/Vize Tarihi

 

 

 

 

 

 

Mesleği

 

Ev Adresi

 

İş Adresi

 

NÜFUS BİLGİLERİ

Doğum Tarihi

 

Doğum Yeri

 

T.C  Vat. No

 

İL

 

İlçe

 

Mahalle

 

Cilt No

 

Aile Sıra No

 

Sıra No

 

ÖZEL BİLGİLER

Ev Tel.

 

İş Tel. / Fax

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

Eğitimi

 

Yabancı Dil               ( Düzeyi )

 

Medeni Durumu

 

Kan Gurubu

 

Bilgisayar Teknik Yakınlığı (Kullanabildiği ofis programları ve düzeyi )