Hakem Talimatı

Açıklama: Ju Jitsu Federasyonu

 Ju Jitsu Federasyonu

HAKEM TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 — Bu Talimatın amacı; Ju Jitsu müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — Bu Talimat, Türkiye Ju Jitsu Federasyonunun resmi ve özel müsabakalarda çıkabilecek teknik aksaklıkların giderilmesi, Merkez hakem kurulu ve il hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları, hakemlerin dereceleri, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu talimat 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ju Jitsu Federasyonu ana tüzüğünün 7. ve 32. Maddelerine dayanarak 15/07/2014 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 — Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük         : Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür               : Spor Genel Müdürünü,

Federasyon                  : Türkiye Ju Jitsu Federasyonunu,

Başkan                       :Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanını,

İl Müdürlüğü              : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü                    : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi                 : Ju Jitsu İl Temsilcisini,

Hakem                                   : Ju Jitsu müsabakaları’nın yönetimi için Federasyon

                                      veya yetki verdiği kurumlar tarafından atanan ve bu

                                      konuda eğitim almış kişileri,

Yönetici                     : Ju Jitsu faaliyetlerinde görevli idari ve teknik,

                                      elemanları, spor kulüpleri yönetimindeki kişileri,

Antrenör                     : Federasyon tarafından belirlenmiş esaslara göre belli bir

                                      eğitim sonrası müsabakalarda takımın başında bulunan

                                      teknik yöneticiyi,

Sporcu                                    :  Ju Jitsu branşında lisanslı olarak spor yapan kişileri,

Spor Kulübü/Salonu  :  Ju Jitsu branşında tescili yapılmış spor kulübü/salonu,

 İJJF                           :  Uluslararası Ju Jitsu Federasyonu nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hakem Kurulları

Hakem Kurulları

MADDE 5 — Merkez hakem kurulu ve illerde il hakem kurullarından oluşur.

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu,  Görev Süresi ve Üyelerin Seçimi

MADDE 6 — Merkez hakem kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve iki üyeden oluşur. Kurul, aktif, başarılı uluslararası veya ulusal hakemler arasından Federasyon Başkanının teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile kurulur.

Merkez hakem kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve sekreteri ilk kurul toplantısında oy çokluğuyla seçilir.

Merkez hakem kurulunun görev süresi; Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Üyenin mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmemesi, istifa etmesi, ölümü veya Federasyon Başkanının teklifi ve yönetim kurulunun onayıyla üyeliği sona erer.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

MADDE 7 — Merkez hakem kurulu üyelerinde;

a) En az ulusal hakem lisansına sahip olmak,

b) Yeterli bilgi, tecrübe ve kıdeme sahip olmak,

c Kuruldaki görevi süresinde branştaki hakem derneklerinin yönetim kurullarında yer almamak,

d) Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak,

e) 30 yaşından büyük olmak, şartları aranır.

Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı

MADDE 8 — Federasyon Başkanı veya kurul başkanı, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık edebilir. Kurul, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması halinde toplantıyı yöneten başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 9 — Merkez hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

b) JJİF tarafından düzenlenen uluslararası hakem kurs ve seminerlerine katılacak hakemleri belirlemek,

c) JJİF’nin hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişikliğin yorumlarını yapmak, tercümeleri yaptırmak, bu değişikliklerin hızlı bir şekilde hakemlere duyurulmasını sağlamak,

d) Sınav ve adaylık dönemlerinde başarılı olan hakem adaylarını tespit ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

e) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda görevlendireceği hakemler ile illerin, kulüplerin veya özel kuruluşların yurt içi ve yurt dışında yapacakları müsabakaların hakemlerini belirlemek,

f) Başarılı görülen ulusal hakemlerden, özellik ve nitelikleri uygun olanları belirleyerek uluslararası hakem olabilmeleri için gerekli işlemleri yapmak,

g) Hakemlerin sicil dosyalarını tutmak, hakem bilgi formu hazırlamak,(ek-1)

h) Hakemlerin müsabakalarda giyecekleri kıyafetleri belirlemek,

ı) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemci ve/veya ring sorumluları vasıtasıyla denetlemek ve bunların verdiği raporlara göre değerlendirme yapmak,

i) Hakemlerin yönettikleri müsabakalardaki yanlışlıkları düzeltmek, kurallar hakkında telkin ve önerilerde bulunmak,

j) Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Disiplin Talimatına göre suç sayılan davranışta bulunan hakemler hakkında inceleme yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyon Başkanına bildirmek.

k) Hakem talebinde bulunan eğitim kurumları, emniyet, silahlı kuvvetler ve diğer kurumlarca düzenlenen müsabakalar için görevlendirilecek hakemleri tespit etmek,

l) Gerek görüldüğünde ring sorumlularının merkez hakem kurulu üyelerinden oluşmasını sağlamak, yapılan müsabakalarda yeterli sayıda merkez hakem kurulu üyelerinin olmadığı durumlarda, ring sorumlularının uluslararası veya ulusal hakemlerin arasından tespitini yapmak ve görevlendirmek,

m) İllerden gelen kurs isteklerini inceleyerek, uygun bulunacak yerlerde kurs açmak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

n) Hakem kurs ve seminerlerinde, yabancı öğretici hakem ve gözlemciye ihtiyaç duyulması halinde Federasyona telkinde bulunmak,

o) Müsabakalarda görev yapan hakemlerin bizzat veya gözlemci vasıtasıyla denetlemek ve durumlarını rapor etmek,

ö) İl hakem kurullarının toplantılarına katılıp çalışmalarını denetlemek, aksaklıkları belirleyerek giderilmesini sağlamak,

p) Amatör ve profesyonel her türlü Ju Jitsu müsabakalarına Federasyon Başkanının onayı ile hakem görevlendirmek.

r) Hakemlerin terfilerini yapmak ve onaylamak.

Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulu Üzerindeki Yetkisi

MADDE 10 — Merkez hakem kurulunun, il hakem kurulu üzerindeki yetkisi şunlardır;

a) İllerde terfi edecek hakemlerin terfilerini aynı talimatın 24 üncü maddesine göre yapmak,

b) İl hakem kurullarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak,

c) Bu talimata ve merkez hakem kurulunun direktiflerine aykırı hareket eden il hakem kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi için Federasyona teklifte bulunmak,

d) İl hakem kurullarını denetlemek ve varsa eksikliklerle ilgili tedbirleri almak.

Merkez Hakem Kurulunun Lisans İptal Yetkisi

MADDE 11 — Hakem lisansının iptalini gerektiren haller şunlardır;

a) İstifa etmek,

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c) Mazeretsiz olarak üç defa üst üste hakemlik görevine gelmemek,

d)Gerçek dışı beyanda bulunmak, taraflı davranmak veya taraflardan maddi manevi bir menfaat temin etmek,

e) Teşkilat mensupları, hakem, antrenör ve sporcuların aleyhlerinde gerçek dışı suçlamalarla yazılı ve görsel basına beyanda bulunmak.

f)  Kamu haklarından mahrum duruma düşmek.

g) Disiplin Kurulunca haklarında altı ay veya daha fazla süre ile yarışmalardan men veya hak mahrumiyet cezası almak.

Merkez hakem kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilen hakemlere bu süre içerisinde görev verilmez.

İl Hakem Kurullarının Kuruluşu

MADDE 12 — Lisanslı hakem sayısı en az on bir olan illerde, hakem kurulu kurulması zorunludur. İl hakem kurulu, il temsilcisi tarafından yedi asil ve üç yedek üyeden oluşturulur. Oluşturulan liste tasdik edilmek üzere il müdürlüğü kanalı ile Federasyona gönderilir.

Federasyon Başkanı, merkez hakem kurulunun görüşünü almak kaydıyla bu isimler arasında gerekli değişikliği yapabilir. Kurul, kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. On bir hakemden az hakemi olan illerde, bu hizmetler il temsilcisi başkanlığında kurulan il tertip kurulu tarafından yürütülür.

İl Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri

MADDE 13 — İl hakem kurulu, il müdürü, il temsilcisi veya il hakem kurulu başkanının daveti üzerine toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır, üyelerce imzalanır ve yürürlüğe girer.

İl hakem kurulunun görev süresi, il temsilcisinin görev süresi kadardır. Ancak, yeni kurul kurulana kadar eski kurul görevine devam eder.

İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

MADDE 14 — İl hakem kurulu üyelerinde uluslararası veya ulusal hakem lisansına sahip olma şartı aranır. Yeterli sayıda uluslararası ve ulusal hakem bulunmaması halinde, il hakemi veya aday hakemlerde kurulda görev alırlar.

İl Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 15 — İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlinde hakem kursu açılması için il temsilcisine istekte bulunmak.

b) İlinde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi süresi dolan hakemlerin listesini merkez hakem kuruluna bildirmek.

c) Merkez Hakem Kurulunun izniyle hakemlik konusunda konferanslar vermek, hakemleri müsabakalara hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek.

d) Federasyonun izniyle kendi ilinde hakem gelişim semineri açmak.

e) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek. Bu karara itiraz halinde merkez hakem kurulunca kesin karara bağlanmak üzere Federasyona göndermek.

f) Ju Jitsu kural ve kaidelerine aykırı hareket eden hakemleri, müsabakalardan men etmek, gerektiğinde lisanslarının vize edilmemesi ve/veya iptal edilmesi için merkez hakem kuruluna bildirilmesini sağlamak.

g) İllerde düzenlenecek il faaliyet programında yer alan resmi müsabakalarda federasyonca hakemlik lisansı verilen hakemleri görevlendirmek.

h) İlinde düzenlenecek müsabakalarda jüriyi oluşturmak ve müsabakaları izlemek,

i) Müsabakaların sonucunda müsabakayla ilgili görüşleri on beş gün içerisinde rapor halinde merkez hakem kuruluna sunmak.

j) Merkez hakem kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

İl Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı

MADDE 16 — İl hakem kurul üyeleri, kendi spor branşıyla ilgili spor kulübü veya özel spor salonlarında görev alamazlar. Ancak gerektiğinde görevlendirilebilir.

 

 

İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

MADDE 17 — İl hakem kurulu üyeleri aşağıdaki durumlarda görevlerinden ayrılmış olurlar;

a) İstifa etmesi,

b) Kurulun görev süresinin sona ermesi,

c) Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi,

d) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmesi,

e) Merkez hakem kurulunca verilen talimatlara aykırı hareket edilmesi. 

Hakem Olabilme Şartları

MADDE 18 — Hakem eğitim kurslarına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) 18 yaş ve üstünde olmak.

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda tahsil  şartı aranmaz.)

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

e)Daha önce Ju Jitsu yada başka bir spor dalında hakem, sporcu veya başka bir görevde iken bir defadan altı ay veya daha fazla süreli hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası almamış olmak.

f) Ortopedik sakatlığı bulunan hakem adayları yalnız yazılı ve sözlü sınava alınırlar.                                                           

Hakem Dereceleri

MADDE 19 — Hakem dereceleri şunlardır:

a) Aday hakem: Federasyonca açılan hakemlik kurslarına katılarak yazılı, sözlü, görsel ve pratik sınavlardan 100 puan üzerinden ortalama 70 puan alanlar, aday hakem olma hakkını kazanırlar.

Aday hakemler, sadece illerde yapılan il müdürlüğü faaliyetlerinde görev alabilirler. Gerekli görüldüğü takdirde Federasyon faaliyetlerinde merkez hakem kurulu tarafından görevlendirilebilir.

Adaylık süresi en az bir yıldır. Aday hakemlik süresini tamamlayanların, adaylık süresi içerisinde ilinde düzenlenen en az bir müsabakada görev almaları ve merkez hakem kurulunca düzenlenen hakem gelişim seminerlerinden en az birine katılmaları gerekir.

b) İl hakemi: İl hakemliği süresi en az iki yıldır. Bu süre içerisinde ilinde ve Federasyon faaliyetlerinde görev alırlar. İl hakemliği süresi içerisinde en az üç müsabakada görev almaları ve merkez hakem kurulunca düzenlenen hakem gelişim seminerlerinden en az birine katılmaları gerekir.

c) Ulusal hakem: Ulusal hakemlerin terfi süreleri en az iki yıldır. Federasyon ve il faaliyetlerinde kendisini yetiştirmesi ve uluslar arası hakem olabilme şartlarını kazanabilmesi için aktif hakemlik görevinde bulunması gerekmektedir.

            d) Uluslararası Hakem: Uluslararası Hakem olabilmek için, en az iki yıl ulusal hakemlik yapmış olmaları, bu süre içerisinde üstün başarı sağlayan ve müsabakaları yönetebilecek şekilde İngilizce müsabaka terimlerini bilenler, Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile uluslar arası federasyonca gerçekleştirilecek kurs ve seminerlere gönderilir. Başarılı olanların uluslar arası Hakemlikleri Merkez Hakem Kurulunca tasdik edilir

Hakem Terfileri

MADDE 20 — Hakem terfi sınavları federasyonun belirleyeceği bir tarihte yapılır. Terfi sınavına katılacak hakemler kendi imkânlarıyla katılacak olup federasyonca her hangi bir ödeme yapılmayacaktır.

a) Aday hakemlerin il hakemliğine terfileri için bağlı bulundukları il müdürlüklerince faaliyet programlarında yer alan her hangi bir müsabakada federasyonca görevlendirilecek merkez hakem kurulu üyelerince yapılacak olan yazılı, sözlü ve pratik sınavına katılarak 100 üzerinden 70 ve yukarı puan alanlar il hakemliğine terfi ederler. 70 puandan aşağı alanların terfileri yapılmaz. İki yıl üst üste yapılacak olan terfi sınavlarında başarısız olan aday hakemlerin hakemlik lisansları iptal edilir.

b) İl hakemliğinden ulusal hakemliğe terfi edilebilmeleri için federasyonca belirlenecek bölgelerden herhangi birinde yapılacak olan yazılı, sözlü ve pratik sınavına katılarak 100 üzerinden 70 ve yukarı puan alanlar Ulusal hakemliğe terfi ettirilecek olup, 70 puandan aşağı alanların terfileri yapılmaz. Üç yıl üst üste yapılacak olan terfi sınavlarında başarısız olan il hakemler aday hakemliğine düşürülür.

Hakemlerin Görev Yerleri

MADDE 21—Hakemler durumlarına göre aşağıdaki görevleri yaparlar;

a) Aday hakem: Anons, çizelge,  kontrol, saat ve tekme sayı hakemliği ile merkez hakem kurulunun vereceği diğer görevleri,

b)İl hakemi: İl müsabakalarında her türlü hakemlik, Federasyon müsabakalarında ise orta, yan, anons, kontrol, çizelge veya saat hakemliği ile merkez hakem kurulunun vereceği diğer görevleri,

c) Ulusal hakem: Ring sorumluluğu, jüri, orta, yan, anons, çizelge, kontrol hakemliği olmak üzere her türlü hakemlik görevi verilebileceği gibi, merkez hakem kurulunun olmadığı veya uluslar arası hakemin bulunmadığı durumlarda öğretici niteliği olanlara kurs ve seminerlerde öğreticilik görevi ile ring sorumluluğu görevleri ile merkez hakem kurulunun verdiği diğer görevler,

d) Uluslararası hakem: Yurt içi ve yurt dışı her türlü faaliyetlerde merkez hakem kurulunun vereceği her türlü hakemlik ile öğretici hakemlik görevleri,

yaparlar.

Hakemlerin Müsabakadaki Görevleri

MADDE 22 — Hakemlerin müsabakadaki görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Baş hakem: Federasyon müsabakalarında merkez hakem kurulu başkanı, merkez hakem kurulu başkanının olmadığı müsabakalarda merkez hakem kurulu başkan yardımcısı, il müsabakalarında il hakem kurulu başkanı, il hakem kurulu başkanının bulunmadığı müsabakalarda il hakem kurulu başkan yardımcısı baş hakem olarak görev yapmak,

b) Ring sorumlusu: Sorumlu olduğu ringdeki müsabakanın kural ve kaidelere uygun olarak yapılması için gerekli tedbirleri alarak, hakemlerin görev dağılımını yapmak. Müsabaka sonunda sorumlu olduğu ringdeki müsabakalar ile görevli hakemlerin başarı durumlarıyla ilgili raporu, il hakem kurulu veya merkez hakem kuruluna sunmak.

c) Jüri hakemi: Sorumlu olduğu ringdeki müsabakanın kural ve kaidelere göre yapılması ile puan kağıtlarının ilgili hakemlere dağılımından, alınan puanların kontrolünden ve duyurulmasından sorumlu olup, İstenildiğinde merkez hakem kurulu veya ring sorumlusuna müsabaka ile ilgili görüşlerini bildirmek.

d) Orta hakem: Orta hakem bütün branşlarda öncelikle sporcu sağlığını ve müsabakaları kurallarına göre tarafsız bir şekilde yönetmekle sorumludur. Ne Waza, Kumite, Duo   müsabakaları başlamadan önce sporcuların kıyafetlerini kontrol etmek, gong vurulması, ring sorumlusu ve jüri hakeminin işaretiyle müsabakayı başlatmak, müsabaka sonunda yan hakemlerin puan kağıtlarını toplayarak kontrol etmek ve ring sorumlusuna vermek. Ring sorumlusu ile jüri hakeminin ilan ettiği sporcunun elini kaldırmak. İstenildiğinde merkez hakem kurulu veya ring sorumlusuna müsabaka ile ilgili görüşlerini bildirmek.

e) Yan hakem: Köşesinde müsabakayı izler. Geçerli puanları ve ceza puanlarını anında kaydeder.  İstenildiğinde merkez hakem kurulu veya ring sorumlusuna müsabaka ile ilgili görüşlerini bildirir.

f) Çizelge hakemi: İlan edilen yer ve saatte sporcuların tartı ve kura işlerini yapmak,

g) Anons hakemi: Çizelgeye göre yapılacak olan müsabakaya katılacak sporcuları ilan eder. İlan ettiği sporcuları yan hakem puan kâğıdına yazmak, yan hakemlere göndermek.

h) Saat hakemi: Ring sorumlusu ve jüri hakemine bağlı olarak müsabaka süresini tutmak.

ı) Kontrol hakemi: Müsabakada kullanılmak üzere Federasyonca verilen eldiven ve kask’ların uluslararası kurallara uygun olup olmadığını kontrol etmek, bütün sporcuların bu malzemeleri kullanmasını sağlamak.

i) Kurs öğretmeni: Hakem yetiştirme kurs ve seminerlerinde görev yapar. Eğitici yeteneği olan uluslararası ve ulusal hakemler arasından seçilirler. Merkez hakem kurulu üyelerinin hepsi eğitici hakemdir.

Merkez hakem kurulu veya il hakem kurulunca, görev tebliği edilen hakemler, kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte yapılacak hakem toplantısına katılmak zorundadır. Mazeretsiz veya izinsiz katılmayan hakemlere görev verilmez. Hakemler toplantı sonrası kendilerine verilen görevleri yaparak tespit ettikleri eksiklikleri bildirilir.

Hiçbir hakem müsabaka sırasında veya sonunda maçla ilgili yorum ve eleştiri yapamaz. Bir sporcu veya takımın taraftarlığını yapar gibi davranışlarda bulunamaz. Aksi durumda o hakem geçici veya sürekli olarak görevine son verilebilir.

Hakemlerin Müsabaka Yönetimi İle İlgili Esasları

MADDE 23 — Hakemler müsabakalar sırasında; Federasyonca belirlenen hakem kıyafetlerini giyerek, davranışlarıyla sporculara örnek olurlar. Her türlü olumsuz davranışlardan kaçınarak, yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.

Hakemler, yönettikleri veya izledikleri müsabaka hakkında olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde görüş ve yorum yapamazlar. Başhakem, müsabaka esnasında yetersiz görülen hakemleri o müsabaka için görevden alabilir.

Hakemlerin kuralları uygulayamaması veya yetersiz görülmesi durumunda maç durdurularak görevden alınır. Yerine başka hakem görevlendirilebilir. Tutarsız ve taraflı davrandığı anlaşılırsa hakem görevden geçici veya sürekli olarak alınabilir.

Başhakem, kararlarını veya merkez hakem kurulu tarafından verilen görevi yerine getirmeyen, kurallara uymayan, hakemlikle bağdaşmayan ve onur kırıcı davranışlarda bulunan, müsabakanın akışını bozan, müsabakaları aşağılayan hakemleri ceza kuruluna sevk edebilir.

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi

MADDE 24 — Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş hakemlere, merkez hakem kurulunca hakemlik lisansı verilir. Hakemlik lisansları her yıl Federasyonca belirlenen tarihte merkez hakem kurulunca hakem gelişim seminerinden sonra vize edilir. Hakemlik lisansını vize yaptırmayan hakemlere, Federasyonca ve illerde yapılacak resmi ve özel müsabakalarda görev verilmez.

Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi ve İtiraz Süresi

MADDE 25 — İstifa eden, hakem olabilme şartlarından birini kaybeden, müsabakalarda görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden üst üste üç kez görev yapmayan, uluslararası kuralların uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tespit edilen, hakemlik görevini taraflı yaptığı ispatlanan ve yapılan hakem gelişim seminerinde başarısız olan hakemlerin lisansları vize edilmez.

Lisansları vize edilmeyen hakemler, kararın kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içerisinde itiraz ederler. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez.

Hakemler, Federasyon veya merkez hakem kuruluna her türlü başvurularını, bağlı bulundukları il müdürlükleri kanalı ile yaparlar. Doğrudan yapılan başvurular için herhangi bir işlem yapılmaz. İtirazlara en geç otuz gün içerisinde cevap verilir. 

 

 

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

MADDE 26 — Herhangi bir sebeple hakemlik görevine ara vermek isteyenler, il hakem kuruluna yazılı olarak başvururlar.

Özürlüler sağlık nedeni ile ara vermek isteyenler doktor raporunu başvurularına eklerler. İl hakem kurulu, ilgili hakem için görüşünü merkez hakem kuruluna iletir. Merkez hakem kurulu, özürleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıl ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek isterlerse, özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk hakem gelişim kursuna katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

Hakemlikten İstifa

MADDE 27 — Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il hakem kuruluna bildirir. İl hakem kurulu, bu dilekçeyi hakemin sicil dosyasına işlemek üzere merkez hakem kuruluna gönderir.

Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar o yıl müsabakalarda görev alamaz. Bu hakemlere tekrar görev verilebilmesi için bıraktıkları seviyedeki ilk hakem gelişim kursuna katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. İstifanın tekrarı halinde lisansı Yönetim Kurulu tarafından kesin olarak iptal edilir.

Hakemlerin Denetimi

MADDE 28 — Merkez hakem kurulu, il hakem kurulları ve müsabakalarda ring sorumluları, hakemleri denetlemekle görevlidirler. Merkez hakem kurulu üyeleri ve uluslararası hakemler bütün hakemlere, ulusal hakemler ise il ve aday hakemlere gözlemcilik yapabilir.

Hakemlerin Sigortalanması İle İlgili İşlemler

MADDE 29 — Federasyon tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Hakem Kıyafetleri

MADDE 30 — Hakem kıyafetleri Federasyonca hazırlanacak prosedürce belirlenir. Bütün hakemler bu prosedür hükümlerine uymak zorundadırlar.

Özel Müsabakalarda Hakem Ödenekleri

MADDE 31 — Özel okullar veya kulüpler arası müsabakalarda görev yapacak hakemlerin, yolluk, harcırah ve seans ücretleri, müsabakayı düzenleyen kamu kurum ve kuruluşlar tarafından ödenir. Bu ücret federasyon tarafından belirlenecek olup resmi müsabakalar için ödenen tazminattan düşük olamayacaktır.

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

            MADDE 32 — Hakemler amatör veya profesyonel her türlü Ju Jitsu müsabakalarında görev yapabilmeleri için Federasyondan izin almaları gerekmektedir. Aksi takdirde Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

            Hakemlere verilecek cezalar, Federasyon Disiplin Talimat Hükümlerine göre Disiplin Kurulu tarafından saptanır. Bu Talimat çerçevesinde JJİF ve Federasyon kural ve talimatlarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, bilerek eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, merkez hakem kurulunun il hakem kurullarının kararlarına yasal gerekçe göstermeden karşı çıkan, yarışmaların akışını bozan, sporcuları aşağılayan ve rahatsız eden hakemlerin durumu merkez hakem kuruluna bildirilir. Kurul tarafından gerekli inceleme yapılır.

            Merkez Hakem Kurulu şikâyetlere istinaden gerektiğinde hakeme yazılı uyarı cezası verebilir.

            Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapması yada yapmaya devam etmesi durumunda Federasyon Başkanının teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile Disiplin Kuruluna sevk edilir.    

Hakem Lisanslarının Askıya Alınması

            MADDE 33 — Aşağıdaki hallerde hakem lisansları askıya alınır,

a)      Uluslar arası kuralların uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tespit

edilmiş olmak,

b)      Disiplin Kurulunca altı aydan daha az süreli ceza almak.

Yukarıdaki bentlerde sayılan hallerden birinin hakemlerce yapılması halinde, merkez hakem kurulunca vizesi yapılan hakemlerin lisansları o yılsonuna kadar askıya alınır.

Yurtdışından Alınan Hakemlik Lisansları

MADDE 34 — Yabancı ülke federasyonlarından, hakem lisansı alanlar

Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde ilgili ülkeden aldığı belge ve izinleriyle, hangi kademe ve kategoriye girebileceklerine Federasyonca karar verilir.

Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi

MADDE 35 —  Yurtdışındaki hakemler, Federasyondan izin almak kaydıyla

bulundukları ülkede görev alabilirler.

Yabancı ülke federasyonlarına bağlı hakemlerin Türkiye’de görev alabilmeleri için kendi federasyonunun izni ve Ju Jitsu Federasyonu Başkanlığının onayı gerekir.

Hakem Kurs ve Seminerleri

MADDE 36 — İl temsilcisinin talebi göz önünde alınarak, il veya bölgesel

düzeyde hakemlik kurs veya seminerleri merkez hakem kurulunca düzenlenir. Ayrıca Federasyonca her yıl bir sonraki sezon için hakem gelişim seminerleri düzenlenebilir. Yapılacak kurs ve seminerlere katılacak hakem ve hakem adaylarından katılım bedeli alınır. Bu bedelin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hakemlerin İkamet Değişikliği

MADDE 37  — Hakemler bulundukları ilden başka bir ile ikametlerinin

değişmesi durumunda ayrıldıkları ve geldikleri illerin il temsilcileri ve il müdürlükleri tarafından federasyona yazılı olarak bildirilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar

MADDE 38 — Bu Talimatta yer almayan hususlarda, jjif’nin vereceği karar doğrultusunda yönetim kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayından sonra uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış olan hakemlik dereceleri, merkez hakem kurulu ve il hakem kurulu üyelik hakları saklıdır. Merkez hakem kurulu ve il hakem kurulu üyeliğinden, hakemlikten istifa edenler ile hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu talimat hükümleri uygulanır.

EK MADDE 1- “Hakemlerin müsabakalarda görev almaları ve hakem seminerlerine katılma şartı; Federasyonca yeteri kadar seminerin düzenlenmediği durumlarda, ayrıca illerde veya Federasyonca düzenlenen müsabakalarda görev verilmeyen hakemlerde bu şartların aranmamasına”

Yürürlük

MADDE 39 — Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 — Bu Talimat hükümlerini Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanı yürütür.